Меню сайта

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68

майно кошти фінансовий

Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів, встановлення та оцінки основних факторів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності. За допомогою економічного аналізу виявляють невикористані резерви поліпшення показників діяльності окремих галузей, об’єднань, підприємств. Результати економічного аналізу використовують для прогнозування і перспективного планування економічних процесів, а також для розробки програм і рекомендацій подальшого ефективного розвитку, прибуткової діяльності.

Важлива особливість аналізу як системи внутрішньовиробничого управління полягає в тому, що вона заснована на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків і зорієнтована на створення організаційних, економічних та юридичних умов для високоефективного функціонування суб’єкта господарської діяльності загалом.

Метою написання даної курсової роботи є аналіз фінансового стану і діяльності ВАТ «ПМК-68» за останні роки з метою виявлення факторів, які впливають на формування чистого прибутку - мети створення підприємства, вивчення матеріалу щодо аналізу майна та джерел коштів, основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, показників рентабельності і фінансової стійкості та їх впливу на результати господарської діяльності підприємства. Також важливою метою є закріплення знань, здобутих під час вивчення курсу дисципліни «Економічний аналіз», набуття навичок проведення факторного аналізу, розрахунку коефіцієнтів асортиментності, ритмічності тощо.

Об’єктом дослідження є фінансовий стан та фінансові результати досліджуваного підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні основи та методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства.

Завданням даної курсової роботи є:

перевірити вміння застосовувати знання, набуті під час вивчення курсу "Організація та методика економічного аналізу" для аналізу господарської діяльності підприємства;

- розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі;

ознайомитися з організаційно-правовою формою та структурою досліджуваного підприємства, основними видами та предметом його діяльності;

проведення аналізу фінансового стану підприємства, фінансових результатів та пропозиції щодо шляхів їх оптимізації.

ВАТ«ПМК-68» розташоване у місті Світловодськ, Кіровоградської області, по вул. Комарова,110 «А». Воно є відкритим акціонерним товариством. У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України, Статутом.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Вид діяльності за КВЕД:

· 45.25.4 монтаж металевих конструкцій;

· 45.21.1 будівництво будівель;

· 45.21.7 монтаж та встановлення збірних конструкцій;

· 45.25.1 інші спеціалізовані будівельні роботи;

· 45.11.0 розбирання та знесення будівель;

· 74.20.1 діяльність у сфері інжинірингу;

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаний з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Статутний капітал товариства становить 283000,00 (двісті вісімдесят три тисячі) гривень. Регіональне відділення фонду державного майна України по Кіровоградській області не має своєї частки в статутному капіталі відкритого акціонерного товариства «пересувна механізована колона - 68»

Інформаційною базою дослідження є організаційно-економічні документи, фінансова та статистична звітність підприємства, а також джерела літератури та статистичної інформації, описані у списку використаної літератури.

Дослідження у курсовій роботі проводяться за допомогою побудови аналітичних таблиць, використання методів факторного аналізу для кількісного визначення причин і наслідків зміни результуючих показників та для формування конкретних заходів по нейтралізації негативно діючих факторів.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі висвітлюється актуальність теми, мета та завдання курсової роботи, об’єкт, предмет, коротка характеристика підприємства, методи та інформаційна база дослідження.

У першому розділі висвітлюється загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ПМК-68» , а також аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності даного підприємства за 2009 - 2010 роки, які порівнюються з показниками по галузі.

У другому розділі аналізується фінансовий стан, що включає дослідження майна та джерел коштів підприємства, а також проводиться детальний аналіз фінансових результатів та показників рентабельності, на основі якого висвітлюються шляхи вдосконалення фінансового стану досліджуваного підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

У висновках узагальнюються результати дослідження та пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Список використаної літератури містить перелік основних джерел інформації, на базі яких написана дана курсова робота.

    Читайте більше

    Податкова політика України на сучасному етапі
    Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...

    Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
    Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...