Меню сайта

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)

Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бути й мови про свободу і людську гідність, творчу працю і забезпечене майбутнє. Великі податки були причиною багатьох соціальних конфліктів, кровопролитних воєн, занепаду цілих цивілізацій.

Великі податки нічим не можуть бути виправдані. Вони свідчать тільки про те, що держава неефективно веде своє господарство, робить якісь нерозумні й невиправдані затрати, нехтує інтересами своїх громадян, байдужа до них. Податки - це термометр у господарському організмі, і якщо температура висока (а таким показником може служити питома вага податків у доходах народу), то крах організму неминучий. Між людським і економічним організмами є одна спільність: нормальна температура в них однакова. В будь-якій державі громадяни зобов'язані віддавати частину своїх доходів на загальнодержавні потреби. Досконалість форм і методів передання цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інститутів. Створення податкової системи - це не тільки практична, але й дуже серйозна наукова проблема. Вона вимагає глибокого аналізу господарського життя в державі, доходів населення і бюджету сім'ї. Тільки на основі таких матеріалів можна зробити висновок про доцільність введення того чи іншого податку, спрогнозувати його вплив на соціальні процеси.

Ступінь дослідження проблеми. Питання прямого оподаткування виробників входять в коло наукових інтересів багатьох вчених. Зокрема, даній проблематиці присвячено праці вітчизняних вчених В. Андрущенка. О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка, Д. Деми, О. Кириленко, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, П. Лайка, І. Лукінова, І. Луніної, А. Поддерьогіна, А. Соколовської, Л. Тулуша, В. Федосова та інших, а також зарубіжних науковців, а саме І. Буздалова, А. Вагнера, О. Єгеревої, С. Корюнова, Е. Крилатих, І. Кулішера, В. Лєбєдєва, І. Озерова, К. Панкової, У. Петті, Д. Рікардо, О. Сагайдака, С. де Сісмонді, А.Сміта, М. Тургенєва, Д. Черника, І. Янжула та інших.

Віддаючи належне науковим напрацюванням по даній проблематиці, варто наголосити, що питання прямого оподаткування підприємств, особливо в світлі сучасних процесів в галузі, є недостатньо розробленими. Це вимагає наукового обґрунтування та розробки специфічного інструментарію та механізмів оподаткування, що зумовлює актуальність теми та народногосподарське її значення.

Метою курсової роботи є висвітлення перспектив, переваг та недоліків системи прямого оподаткування на сьогоднішній день як в Україні так і інших країнах з розвинутою ринковою економікою; його значення і шляхи вдосконалення в Україні; роль прямих податків в ринковій економіці. Поставлена мета зумовила вирішення наступних задач: охарактеризувати сутність податку та оподаткування; проаналізувати види прямого оподаткування і його роль у системі податкового та фінансового регулювання; визначити місце прямих податків в податковій та бюджетній структурі України; провести порівняльний аналіз стану справляння прямих податків в Чернівецькій області за 2008-2010 роки; розробити напрямки вдосконалення системи прямого оподаткування в Україні тощо.

Об’єктом наукового дослідження є сфера фінансових відносин промислових підприємств з бюджетами різних рівнів в частині справляння обов’язкових платежів державі.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних положень і методичних підходів щодо прямого оподаткування суб’єктів господарювання.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-правові акти з питань прямого оподаткування підприємств, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, професійних періодичних видань, інші літературні джерела.

    Читайте більше

    Економічна суть і функції бюджету
    Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...

    Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
    Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...