Меню сайта

Розрахункова частина

3) правильність відображення в обліку затрат на ремонт основних фондів

Якщо підприємство провадить ремонт основного засобу з метою відновлення його початкового ресурсу, то, за П(С)БО 7, незалежно від величини витрат на ремонт підприємство не збільшує балансової вартості основного засобу, а відображає такі витрати у витратах звітного періоду. Якщо такі роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення об'єкта основних засобів, а відтак і поліпшення функціональних можливостей об'єкта, у результаті якого зростуть економічні вигоди від його використання, балансова вартість об'єкта збільшується на суму таких витрат.

Для здійснення перевірки операцій, пов'язаних з ремонтом основних засобів, інспектор спочатку встановлює правомірність проведення ремонту об'єктів основних засобів; з цією метою необхідно визначити обсяг, складність, характер і періодичність проведення робіт. Залежно від цих даних визначається, до якого виду робіт належить ремонт - до капітального, поточного чи середнього. Далі встановлюється порядок проведення робіт - господарський чи підрядний. При дослідженні важливо виявити, чи не включені роботи капітального ремонту в роботи поточного ремонту.

Характерною рисою капітального ремонту є заміна основних частин основних засобів на нові чи заміна ведучих зношених конструкцій та інші аналогічні капітальні роботи. За актами приймання виконаних ремонтних робіт інспектор перевіряє, чи не відносяться до них витрати на поточний ремонт.

Перевіряючи договори підряду на виконання капітального ремонту підрядним способом, варто з'ясувати, які об'єкти підлягають капітальному ремонту і за якими об'єктами зроблені розрахунки з підрядником. При встановленні невідповідності необхідно виявити причини порушень і винних у них. Перевіряючи витрати на ремонт основних засобів, слід виявити, чи були оприбутковані придатні для подальшого використання матеріальні цінності, чи відповідають витрати, оплачені підряднику, фактично виконаним роботам; при цьому звіряються дані, відбиті в кошторисі, що додається до договору, із сумою, фактично сплаченою підряднику. При виконанні капітального ремонту господарським способом необхідно провести аналіз статей витрат, віднесених на об'єкти, що ремонтуються, а також зіставлення їх з даними кошторисів на виконання капітального ремонту з виявленням необгрунтованих відхилень. Якщо капітальний ремонт зробив орендар, то необхідно встановити, які витрати зробив орендар, чи відповідають вони умовам договору оренди і правомірність їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. При здійсненні капітального ремонту орендованих основних засобів у рахунок орендної плати інспектор перевіряє правомірність і доцільність витрат на капітальний ремонт.

Виведення з експлуатації основних фондів будь-якої групи здійснюється на підставі наказу керівника платника податку або у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом.

У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 або передачі його до складу невиробничих фондів за рішенням платника податку балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля. При цьому амортизаційні відрахування не нараховуються.

У разі виведення з експлуатації окремих об'єктів груп 2, 3 і 4 з будь-яких причин (крім їх продажу) балансова вартість таких груп не змінюється.

Зворотне введення таких основних фондів в експлуатацію після проведення їх ремонту, реконструкції та модернізації збільшує баланс групи тільки на суму витрат, пов'язаних з цими роботами.

) правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету податку з доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...