Меню сайта

Шляхи покращення податкової системи України

Сплату податків, безумовно, не можна віднести до занять , що приносять задоволення його платникам. Тому зрозуміле і прагнення фізичних та юридичних осіб тим чи іншим способом полегшити для себе податковий тягар. В історії України відомі випадки значного ( до 40% 1996р.) недобору податків. Причини несплати податків зазвичай зводяться до низької правової та економічної свідомості населення, невпорядкованості системи оподаткування, завищених ставок оподаткування, нераціонального використання коштів державного бюджету та неефективного функціонування організацій, що існують за рахунок податків. Тому подальше дослідження сутності економічних відносин в сфері податкової політики України спрямоване на підвищення її ефективності.

Проблема податків і податкової системи - одна з найскладніших у практиці економічного реформування в Україні . Цей аспект реформи є предметом дискусій і суперечливих підходів. Вибір системи оподаткування істотно впливає на сукупність економічних, політичних та соціальних інтересів суспільства незалежно від форм організації і державного устрою . тому без наукової концепції податкової політики вони можуть перетворитися на гальмо економічного розвитку держави.

Для того, щоб прийняти раціональне рішення в галузі оподаткування необхідно проаналізувати значну кількість змінних, які стосуються не тільки різних сторін діяльності господарюючих суб’єктів і економіки в цілому, а й зовнішніх ( міжнародних) чинників. Узагальнення та аналіз подібної інформації - важкий і трудомісткий процес, тому за відсутності науково розроблених підходів до оподаткування важко зробити правильний вибір з можливих альтернативних варіантів. Практика показує, що прийняття рішень в оподаткуванні, які спираються лише на міжнародний досвід чи на інтуїцію зазвичай призводять до помилкових рішень, а часом і до фатальних економічних наслідків.

Розробити ефективну податкову систему можна лише на серйозній теоретичній основі, яка враховує специфіку економічних відносин у суспільстві, створений науковий і економічний потенціал.

Незважаючи на те, що податки мають багатовікову історію, теоретичні основи оподаткування закладені лише у ХVII столітті. Природно, що думки окремих вчених із принципових питань оподаткування суттєво відрізнялися. І сьогодні з багатьох теоретичних аспектів оподаткування не втихають дискусії. Зокрема, це стосується сутності податків, їхніх функцій, принципів побудови податкової системи, величини податкового навантаження, впливу податків на діяльність підприємств тощо.

Вихідною основою для розуміння сутності податків, їхнього місця і ролі в суспільстві є система виробничих відносин. Податки - специфічна форма виробничих відносин, окремими елементами яких є відносини у кожній з сфер суспільного відтворення ( виробництва, обміну, розподілу та споживання). Тому методологічно неконкретно розглядати податки як категорію сфери розподілу лише тому, що з їхньою допомогою перерозподіляється значна частина національного доходу.

Принцип примату виробництва стосовно податків відображається в тому, що податки повинні виконувати регулюючу ( стимулюючу) функцію. Водночас цей принцип безпосередньо відноситься лише до дослідження прямих податків. Стосовно непрямих податків їхнє застосування має опосередкований характер.

Традиційно податки розглядаються лише у системі бюджетних відносин і не виділяються в окрему складову фінансової системи. Це свідчить лише про фіскальний зміст системи оподаткування. Бюджет має опосередковане ( через податки) відношення до відтворення, який переносить податкові надходження у загальнонаціональне користування. Всі економічні проблеми в бюджеті обумовлені обумовлені проблемами дохідних джерел, тобто станом податкових відносин.

Податки в сучасних умовах є не тільки засобом утворення централізованого доходу фінансових ресурсів держави, а й формою регулювання економічних відносин. Завдяки раціональній податковій політиці можна впливати на регіональну, галузеву і відтворювальну структуру народного господарства, на прискорення науково-технічного прогресу, зовнішньоекономічні зв’язки, спрямованості діяльності господарюючих суб’єктів. Податками можна стимулювати , або навпаки обмежувати ділову активність, а отже розвиток тих чи інших галузей підприємницької діяльності; створювати передумови для зниження витрат виробництва і обігу приватних підприємств, для підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку. За допомогою податків можна проводити протекціоністську економічну політику або забезпечувати свободу товарному ринку. Світовий досвід переконливо свідчить, що в умовах ринкової економіки регулююча функція податків постійно зростатиме.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...