Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

(1) законодавчі акти;

(2) підзаконні нормативні акти;

(3) внутрішньогосподарські документи, по-друге, це сукупність державних органів, які здійснюють реалізацію певних функцій по державному регулюванню фінансів суб'єктів господарювання взагалі та управління прибутком підприємства зокрема, а також об'єктивно сформовані та відтворювані форми та методи участі держави у системі економічних відносин щодо підприємницької діяльності в ринковому середовищі України підприємств шляхом вироблення відповідних фінансових та економіко-правових норм та правил.

Законодавче регулювання моделі управління прибутком суб'єктів господарювання в Україні формується як ієрархічна структура, в основі якої стоїть конституція України. Цивільний кодекс України, Арбітражний кодекс, Арбітражно-процесуальний кодекс, кодекс про адміністративні правопорушення та кримінальний кодекс регулюють управління фінансами підприємства через встановлення певних вимог або ж обмежень щодо фінансових відносин, які виникають з приводу формування, розподілу, перерозподілу на споживання прибутку підприємств, - встановлення правовідносин між суб'єктами управління, форм та методів цивільно-правового забезпечення управління прибутком, визначення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення відповідного законодавства України.

Загалом, законодавчу базу моделі управління прибутком підприємств можна умовно розподілити на дві частини - група специфічних та група загальних законодавчих актів. При цьому головним елементом законодавчого поля, своєрідною конституцією управління прибутком суб'єктів господарювання в Україні незалежно від їх фінансово-правової організації являється Закон України „про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України, що діє з 1 липня 1997 року, з наступними змінами та доповненнями).

Під групою загальних законодавчих актів як складової законодавчої бази управління прибутком підприємств слід розуміти сукупність кодексів та законів України, які регулюють фінансове - господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, визначаючи особливості організації фінансів підприємства відповідно до потреб моделі управління прибутком, у тому числі:

(1) грошові розрахунки у готівковій та безготівковій формі;

(2) регулювання виникнення, формування та визнання затрат суб'єктів господарювання;

(3) регулювання виникнення, формування та визнання доходів суб'єктів господарювання;

(4) валютне регулювання;

(5) порядок виникнення та виконання договірних зобов'язань та інші.

фінансово-економічні.

З іншого боку, підзаконні нормативні акти органів виконавчої влади, по суті, забезпечують виконання сукупності завдань нормативного регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання у ринковому середовищі України з метою отримання підприємницького прибутку, зокрема:

(1) тлумачення та конкретизація положень законодавчих актів;

(2) нормативне регулювання окремих питань, віднесених до компетенції відповідних державних органів;

(3) контроль за дотриманням суб'єктами господарювання чинного законодавства України та правозастосування тощо, таким чином, підзаконні нормативні акти у системі нормативно-правового регулювання фінансового менеджменту на підприємстві щодо управління його прибутком являються продуктом державних органів виконавчої влади, які у межах своєї компетенції реалізують функції державного регулювання підприємницької діяльності.

Зважаючи на те, що нормативно-правова база в Україні є недосконалою, постійно змінюється, необхідно здійснювати її постійний моніторинг, використовуючи методичні рекомендації як міністерства економіки, так і управління статистики тощо.

Для ефективної реалізації моделі управління прибутком ПП „Компанія Вітар” необхідно приймати також внутрішньогосподарські нормативні документи, спрямовані на вирішення наступних питань:

(1) конкретизація положень законодавчих та підзаконних актів, а також визначення порядку їх виконання на підприємстві;

(2) врегулювання питань, які віднесено до компетенції підприємства;

(3) визначення питань, які не врегульовані законодавчими та підзаконними актами тощо.

Актуальним для ПП „Компанія Вітар” на даному етапі є розробка стратегії управління прибутком, яка передбачає дослідження динаміки прибутку та рентабель-ності, оцінку факторів, що обумовлюють їх величину, а також визначення достатності прибутку для вирішення завдань виробничого і соціального розвитку підприємства.

Аналіз прибутку базується на використанні наступних джерел інформації: форма № 2 “Звіт про фінансові результати”; форма № 1-кр “Звіт про товарооборот”; форма № 1 “Баланс”. А тому необхідно систематизувати фінансову змінність, здійснювати її постійний аналіз.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...