Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

(1) законодавчі акти;

(2) підзаконні нормативні акти;

(3) внутрішньогосподарські документи, по-друге, це сукупність державних органів, які здійснюють реалізацію певних функцій по державному регулюванню фінансів суб'єктів господарювання взагалі та управління прибутком підприємства зокрема, а також об'єктивно сформовані та відтворювані форми та методи участі держави у системі економічних відносин щодо підприємницької діяльності в ринковому середовищі України підприємств шляхом вироблення відповідних фінансових та економіко-правових норм та правил.

Законодавче регулювання моделі управління прибутком суб'єктів господарювання в Україні формується як ієрархічна структура, в основі якої стоїть конституція України. Цивільний кодекс України, Арбітражний кодекс, Арбітражно-процесуальний кодекс, кодекс про адміністративні правопорушення та кримінальний кодекс регулюють управління фінансами підприємства через встановлення певних вимог або ж обмежень щодо фінансових відносин, які виникають з приводу формування, розподілу, перерозподілу на споживання прибутку підприємств, - встановлення правовідносин між суб'єктами управління, форм та методів цивільно-правового забезпечення управління прибутком, визначення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення відповідного законодавства України.

Загалом, законодавчу базу моделі управління прибутком підприємств можна умовно розподілити на дві частини - група специфічних та група загальних законодавчих актів. При цьому головним елементом законодавчого поля, своєрідною конституцією управління прибутком суб'єктів господарювання в Україні незалежно від їх фінансово-правової організації являється Закон України „про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України, що діє з 1 липня 1997 року, з наступними змінами та доповненнями).

Під групою загальних законодавчих актів як складової законодавчої бази управління прибутком підприємств слід розуміти сукупність кодексів та законів України, які регулюють фінансове - господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, визначаючи особливості організації фінансів підприємства відповідно до потреб моделі управління прибутком, у тому числі:

(1) грошові розрахунки у готівковій та безготівковій формі;

(2) регулювання виникнення, формування та визнання затрат суб'єктів господарювання;

(3) регулювання виникнення, формування та визнання доходів суб'єктів господарювання;

(4) валютне регулювання;

(5) порядок виникнення та виконання договірних зобов'язань та інші.

фінансово-економічні.

З іншого боку, підзаконні нормативні акти органів виконавчої влади, по суті, забезпечують виконання сукупності завдань нормативного регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання у ринковому середовищі України з метою отримання підприємницького прибутку, зокрема:

(1) тлумачення та конкретизація положень законодавчих актів;

(2) нормативне регулювання окремих питань, віднесених до компетенції відповідних державних органів;

(3) контроль за дотриманням суб'єктами господарювання чинного законодавства України та правозастосування тощо, таким чином, підзаконні нормативні акти у системі нормативно-правового регулювання фінансового менеджменту на підприємстві щодо управління його прибутком являються продуктом державних органів виконавчої влади, які у межах своєї компетенції реалізують функції державного регулювання підприємницької діяльності.

Зважаючи на те, що нормативно-правова база в Україні є недосконалою, постійно змінюється, необхідно здійснювати її постійний моніторинг, використовуючи методичні рекомендації як міністерства економіки, так і управління статистики тощо.

Для ефективної реалізації моделі управління прибутком ПП „Компанія Вітар” необхідно приймати також внутрішньогосподарські нормативні документи, спрямовані на вирішення наступних питань:

(1) конкретизація положень законодавчих та підзаконних актів, а також визначення порядку їх виконання на підприємстві;

(2) врегулювання питань, які віднесено до компетенції підприємства;

(3) визначення питань, які не врегульовані законодавчими та підзаконними актами тощо.

Актуальним для ПП „Компанія Вітар” на даному етапі є розробка стратегії управління прибутком, яка передбачає дослідження динаміки прибутку та рентабель-ності, оцінку факторів, що обумовлюють їх величину, а також визначення достатності прибутку для вирішення завдань виробничого і соціального розвитку підприємства.

Аналіз прибутку базується на використанні наступних джерел інформації: форма № 2 “Звіт про фінансові результати”; форма № 1-кр “Звіт про товарооборот”; форма № 1 “Баланс”. А тому необхідно систематизувати фінансову змінність, здійснювати її постійний аналіз.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...