Меню сайта

Порівняльний аналіз системи прямого оподаткування України та зарубіжних країн

Формування системи прямого оподаткування в податковій системі України вимагає вивчення досвіду розвинених країн, податкові системи яких мають багатолітню історію, оскільки досвід нашої держави в цих питаннях обмежений, оскільки в умовах адміністративно-командного соціалізму відношення між державою і підприємствами базувались на прямому вилученні значної частини їхніх доходів в бюджет в вигляді відрахувань від прибутку, різного роду платежів.

Для визначення шляхів функціонування та вдосконалення прямих податків в податковій системі України необхідно вивчення світового досвіду, що повинно супроводжуватися порівнянням податкової системи України з податковими системами розвинених країн. Це вивчення може стати основою для визначення шляхів вдосконалення та функціонування прямих податків в податковій системі України. Але в той же час, орієнтація податкової системи нашої держави на “зрілі” податкові системи повинна бути адекватна рівню соціально-економічного розвитку країни. Щоб визначити що відповідає нинішньому етапу розвитку України модель податкової системи, необхідно розглянути загальні закономірності формування податкових систем, що відбивають причинно-наслідкові зв'язки між певними параметрами соціально-економічного, культурного розвитку країни і характеристиками її податкової системи.

Щоб встановити закономірності, необхідно розглянути основні риси сучасних податкових систем розвинених країн, їхню еволюцію і її причини.

Сучасним податковим системам притаманна значна частка податкових надходжень бюджетів в ВНП. На початок 90-х років вона складала: в США-30%, Японії-31, Англії-37, Канаді-37, Німеччині-38, Італії-40, Франції-44, Бельгії-46, Нідерландах-48, Норвегії - 48, Данії-52, Швеції-61% [16, c.97-99].

Відмінності в загальному рівні оподаткування різноманітних країн показують існування зв'язку між часткою податкових надходжень в ВНП і моделлю ринкової економіки з притаманними їй масштабами і формами державного регулювання. Так, найменші масштаби перерозподілу державою ВНП характерні для американського варіанту ліберальної ринкової економіки і японської моделі. В США це зумовлене використанням податкової політики як засобу державного регулювання економічних процесів і, передусім, як засобу створення умов, сприятливих для діяльності промислових компаній, що вимагає низького рівня податкового пресу в країні. В Японії невелика частка податків в ВНП є слідством того, що податкова політика як засіб державного регулювання грає другорядну роль. Ведуча роль належить іншим засобам - державному програмуванню, прямій державній підтримці певних галузей і підприємств (цільові субсидії і т. д.).

Найбільш висока частка податкових надходжень в ВНП характерна для шведського варіанту моделі функціонування соціалізації з притаманним їй державним втручанням, передусім, не в виробництво, а в відношення розподілу, що зумовлює необхідність акумулювання в руках держави значної частини ВНП з її подальшим використанням на соціальні цілі.

Більшості країн, в тому числі з соціально орієнтованою ринковою економікою, притаманне помірне оподаткування, що оптимально з'єднує дві цілі: створення сприятливого податкового клімату для господарської діяльності (ця мета визначає верхню межу оподаткування) і ефективного вирішення соціальних проблем (ця мета визначає нижню межу оподаткування.

Важливою характеристикою сучасних податкових систем розвинених країн є їхня структура. Співвідношення прямих і непрямих податків має певні особливості в різних країнах. Так, в США, Японії, Канаді, Англії домінують прямі податки. В Франції - непрямі. (табл. 3.1.). Німеччина, Італія мають достатньо урівноважену структуру податків [29, c.45-62]/

Таблиця 3.1

Питома вага податкових надходжень в країнах з ринковою економікою

Країна

Особистий прибутковий податок

Податки на прибуток

Внески на соціальне страхування

Податки на споживання

Акцизи

Інші

Робітн. і службовц.

Підпр-ці

США Англія Німеччина Франція Італія Канада Японія

38,5 28,9 27,4 11,8 26,3 40,8 26,8

7,3 11,0 4,7 5,4 10,0 6,8 21,5

11,6 6,6 15,9 13,3 6,3 4,3 10,9

16,6 10,6 18,8 27,3 13,6 9,7 15,2

7,6 16,6 17,0 18,8 14,7 13,9 4,2

6,8 12,3 9,4 8,5 10,6 9,9 7,3

14,3 14,0 6,8 14,9 8,5 14,6 14,1

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...