Меню сайта

Порівняльний аналіз системи прямого оподаткування України та зарубіжних країн

В Великобританії ставка податку з корпорацій - 35%. Пільги надаються в основному малому бізнесу. Якщо прибуток підприємства менш 200 тис. ф. ст. в рік, то податок знижується до 25%. В особливу категорію виділені нафтовидобувні компанії. Вони вносять в бюджет 75% доходу, що залишався після сплати податку по звичайній ставці.

Західною теорією і практикою оподаткування визнаний взаємозв'язок між розміром податку на прибуток і його впливом на виробничі стимули. Вважається, що обкладання прибутку податком, що перевищують 50% його величини, негативно впливає на стимули до приватнопідприємницької виробничої діяльності [17, c. 60]. Оптимальним з так званого сполучення фіскальних і стимулюючих задач вважається податок, не що перевищує третини прибутку. Таке розуміння податку на прибуток викликало поступове скорочення його граничних ставок в процесі податкових реформ, а також застосування широкого спектру податкових пільг. Тому в більшості розвинених країн використання податку на прибуток корпорацій складається не стільки в його фіскальній, скільки в регулюючій ролі.

Таким чином, активне використання в практиці державного регулювання саме податкових важелів, а саме в податку на прибуток, а також розуміння характеру регулюючого впливу цього податку на господарську діяльність створили умови зменшення його частки в структурі податкових надходжень. Однією з причин більш високої питомої ваги податків на прибуток в Японії є менше значення податкових засобів державного регулювання і використання цього податку, в основному, в його фіскальній функції.

Проаналізувавши все вище сказане, можна зробити висновок, що система прямого оподаткування України є більш жорсткою по відношенню до платників цих податків, не є стимулюючою, відсутні прогресивні ставки податків та багато інших недоліків. Для оглядності зробимо порівняльний аналіз режимів оподаткування одного з найбільш стратегічно важливого податку, як для держави, так і для господарюючих суб’єктів - податку на прибуток підприємств (корпорацій).

Для порівняння вибрано порядок оподаткування малих і великих підприємств, а також порівняння умов оподаткування, які діють в Україні і в США. Порядок, що діє у США, вибраний тому, що він надає пільги малому бізнесу і забезпечив широкий розвиток у країні малих підприємств. Для прикладу візьмемо типові малі підприємства з оподатковуваним доходом, вираженим для порівнянності в доларах США на рівні 23 000 і 110 000 дол. на рік.

Сума оподатковуваного прибутку українського підприємства визначається в такій послідовності: визначається сукупний валовий доход від усіх видів діяльності, отриманий протягом звітного періоду; коригують валовий доход, зменшуючи його на суму доходів, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування; зменшують скоригований валовий доход на суму валових витрат та на суму амортизаційних відрахувань.

При твердій ставці податку, що дорівнює 30%, і сумі оподатковуваного прибутку 23000 дол. мале українське підприємство внесе до бюджету 6900 дол. Сума оподатковуваного прибутку американського підприємства визначається трьома видами доходу: сумою звичайного доходу, тобто прибутку від реалізації продукції основної діяльності; сумою капітального доходу, який являє собою прибуток від перепродажу майна, і сумою дивідендного доходу, одержаного у вигляді прибутку від раніше куплених акцій інших американських підприємств.

Ставка податку на звичайний доход прогресивно зростає при зростанні суми одержаного прибутку і складає: 15% при сумі до 25000 дол., 18% при сумі від 25000 до 50000 дол., 30% при сумі від 50000 до 75000 дол., 40% при сумі від 70000 до 100000 дол., і при сумі понад 100000 дол. - 46%.

Ставка податку на капітальний доход-тверда і становить 28% при будь-якій сумі доходу, але платнику податку надається право вибору: платити по цій ставці окремо за суму капітального доходу чи додати цю суму до суми звичайного доходу і платити за ставкою звичайного доходу. Природно, що підприємства, у яких сума звичайного і капітального доходів менша від 50000 дол., платять за сумарний доход по 15 або 18% ставки, а великі підприємства з великим сумарним доходом сплачують окремо податок на звичайний доход і окремо - на капітальний доход.

Третім видом оподатковуваного прибутку є доход, одержуваний від акцій інших корпорацій. Ставка дивідендного податку встановлюється на рівні звичайного доходу, але федеральне податкове законодавство, заохочуючи інвестиції в американську промисловість, звільняє платника податку від сплати 85% дивідендного податку, або, інакше кажучи, власник чужих акцій сплачує тільки 15% суми дивідендного податку [18, c. 102-104].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...