Меню сайта

Оцінка фінансового стану приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

*Джерело: розрахунки автора.

Як видно з табл. 2.8., найбільшу частку всіх джерел формує короткострокові зобов'язання, частка яких до кінця 2011 р. склала майже 67%, при тому, що власний капітал підприємства склав 33%. Найбільшу питому вагу у власному капіталі займає статутний фонд. В цілому, за підсумком балансу спостерігається падіння на 10% в 2010 р. в порівнянні з 2008, що ні в якій мірі не компенсується незначним збільшенням на 1,98% в кінці 2011 р. Позитивно можна розцінити збільшення швидкими темпами резервного капіталу, що існує на підприємстві для внутрішнього страхування господарської діяльності. Спочатку він збільшився в 82 рази (2010 р.), а потім збільшився ще в 3,16. Такий стрибкоподібний ріст обумовлений незначністю суми резервного капіталу на початок аналізованого періоду. Крім цього в структурі позикового капіталу спостерігаються деякі зміни. Так величина позик і кредитів до кінця 2010 р. знизився на 8,85%, а до кінця 2011 р. знизився 17,24%. Аналіз структури та динаміки капіталу привітної виробничо-комерційної фірмі «Адлер» показує, що головним джерелом фінансування діяльності підприємства є позиковий капітал, зокрема, короткострокові зобов'язання (рис. 2.3.4), так як довгострокових зобов'язань у даного підприємства немає.

Рис. 2.4. Динаміка короткострокових зобов'язань привітної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

Незважаючи на те, що в динаміці короткострокових зобов'язань в 2010 р. спостерігається деякий спад (-12,39%) частка в загальній сумі пасивів знижується незначно (на 2%).

Тепер нам необхідно проаналізувати один з основних факторів виробництва - капітал (табл. 2.9.).

Таблиця 2.9. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу привітної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

Показник

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1

2

3

4

Капітал, у т.ч.: (стр. 700)

10531256

9472988

9660762

власний капітал (стр. 490)

3961909

3717959

3207317

позиковий капітал (стр. 695)

6569347

5755029

6453445

Частка власного капіталу

37,62%

39,24%

33,19%

Частка позикового капіталу

62,37%

60,75%

66,8%

WACC

5587771,8897

4955107,2291

5375409,7723

*Джерело: розрахунки автора.

Як і будь-який фактор виробництва, капітал має певну вартість, під якою розуміється його прибутковість. Середньозважена вартість капіталу - це є загальна вартість всього капіталу, розрахована як сума відносної прибутковості власного капіталу і позикового капіталу, помножених на їх питомі частки в структурі капіталу.

Аналіз фінансової стійкості підприємства. Фінансова стійкість - це складова частина загальної стійкості підприємства, збалансованість фінансових потоків, наявність засобів, що дозволяють організації підтримувати свою діяльність протягом певного періоду часу, у тому числі обслуговуючи отримані кредити і виробляючи продукцію. Багато в чому визначає фінансову незалежність організації.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...