Меню сайта

Загальна характеристика діяльності кредитних спілок України та КС „Фаворит-Миколаїв”

сприяли ускладненню партнерських угод між українськими та канадськими кредитними спілками.

КПРКСУ відігравала роль радника, щоб у такий спосіб забезпечити ефективність використання донорських коштів для подальшого розвитку кредитно - кооперативного руху України. В межах цієї програми було створено чимало модельних та змодельованих кредитних спілок, виділено багато зворотних кредитів, надано стажування в Канаді кількох десятків активістів української кредитної кооперації.

КПРКСУ тісно співпрацювала з Національною асоціацією кредитних спілок України, яку було створено в 1994 році, з державними структурами та установами в різних регіонах України.

У червні 1994 року кредитні спілки із 17 областей України заснували Національну асоціацію кредитних спілок України (НАКСУ). Кредитні спілки що створювались пізніше, вступали до НАКСУ, яка за кооперативними принципами „відкритих дверей”, була і є відкритою для всіх кредитних спілок, що виникають в Україні та дотримуються кооперативної філософії. НАКСУ утворена для вирішення проблем пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні, для поліпшення соціально - економічного стану середніх верств населення, як координаційна та уніфікована структура, яка об’єднує кредитні спілки в життєздатний механізм.

Головними напрямками діяльності НАКСУ є [8]:

Участь в розробці та лобіюванні законодавства для кредитних спілок України.

Створення інфраструктури, необхідної для стабільної та ефективної роботи кредитних спілок (навчально - методичний центр, сервісний центр та інформаційно-консультаційна служба тощо).

Консультування кредитних спілок з фінансових, правових питань та бухгалтерського обліку.

Підвищення кваліфікації кадрів кредитних спілок.

Участь в реалізації спільних з Міжнародним фондом соціальної адаптації та іншими організаціями програм фінансової підтримки кредитних спілок.

Співпраця з органами державної влади в питаннях засідання кредитних спілок, як невід’ємного елементу інфраструктури ринків України, передусім - аграрного та ринку фінансових послуг для населення.

Вивчення та узагальнення передового досвіду роботи кредитних спілок, включаючи опрацювання та поширення передових технологій надання послуг членам кредитних спілок.

Розробка внутрішніх операційних стандартів з метою уніфікації діяльності кредитних спілок - членів НАКСУ, включаючи запровадження єдиного програмного забезпечення.

Здійснення регулярного моніторингу фінансової діяльності кредитних спілок та дотримання ними управлінських стандартів.

Пропаганда ідей фінансової кооперації серед широких верств населення України.

Створення єдиного інформаційного простору в рамках українського руху кредитних спілок за допомогою власного друкованого видання “Кур’єр НАКСУ”, та вебсайту www.unascu.org.ua.

Впровадження програм забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок (стабілізаційний фонд та центральний резерв ліквідності) (див. дод. А, Б).

Представлення інтересів кредитних спілок України на міжнародному рівні, співпраця з іноземними та міжнародними організаціями.

До структури НАКСУ входять: Навчально-методичний центр, Сервісний центр та Інформаційно - консультаційна служба, які були засновані НАКСУ з метою виконання своїх статутних завдань і які є її інфраструктурою та мають задовольнити потреби кредитних спілок щодо необхідних їм послуг (рис. 2.1) [13].

* Кредитні спілки, які не є членами НАКСУ.

Рис. 2.1. Структура Національної асоціації кредитних спілок України

Навчально - методичний центр виконує такі функції: 1) Проводить навчальний курс з дисциплін: основи діяльності кредитної спілки; управління кредитної спілки та основи фінансового менеджменту; ведення бухгалтерського обліку і оподаткування в кредитній спілці; система звітності, основи фінансового аналізу та менеджменту; основи кредитування в кредитній спілці; автоматизована система фінансового обліку в кредитній спілці; 2) Розробляє навчальні посібники та методичну літературу з питань діяльності кредитних спілок; 3) проводить атестацію працівників кредитних спілок.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...