Меню сайта

Керування розподілом прибутку підприємства

Облік розглянутих факторів дозволяє істотно знизити діапазон параметрів можливих пропорцій розподілу прибутку по окремих напрямках, у першу чергу - пропорцій капіталізуємої і споживаної її частин, що формують головні умови майбутнього розвитку підприємства. Крім того, ряд розглянутих факторів можуть бути використані і при формуванні внутрішніх пропорцій розподілу прибутку в рамках основних її елементів (прибутку, споживаної власниками і персоналом; прибутку, що направляється на інвестування й у резервний фонд і т.п.).

Принципи розподілу прибутку і фактори, його що обумовлюють, дозволяють сформувати на підприємстві конкретний тип політики розподілу прибутку (дивідендної політики), найбільшою мірою задовольняючої мети і враховуючий можливості розвитку підприємства в майбутньому періоді.

Ефективність роботи підприємства в значній мірі залежить від якісних управлінських рішень, які впливають на використання отриманого прибутку. Розглянемо використання та розподіл прибутку на ТОВ «Каскад»

Використання чистого прибутку склало:

- платежі в бюджет - 4 922 тис. грн.

- фонд розвитку виробництва - 932 тис. грн.

на соціальну сферу - 2 877 тис. грн.

на матеріальне заохочення - 76 тис. грн.

резервний фонд - 10 000 тис. грн.

на виплату дивідендів - 3 000 тис. грн.

інші цілі - 37 140 тис. грн.

На чергових загальних зборах акціонерів ТОВ «Каскад» постановили затвердити розподіл прибутку :

- витрати на виробничий розвиток - 7 652,7 тис. грн.

- витрати на соціальний розвиток - 2 876,6 тис. грн.

в резервний фонд - 10 000 тис. грн.

фонд виплати дивідендів - 6 126,2 тис. грн.

Перерахувати внесок в уставний фонд ТОВ «Каскад» у розмірі 12,5 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на ТОВ «Каскад» склав - 176 060 тис. грн. З чистого прибутку було направлено в резервний фонд 10 000 тис. грн. та на дивіденди - 3 000 тис. грн.

Згідно протоколу №3 загальних зборів акціонерів ТОВ «Каскад» необхідно направити у фонд розвитку виробництва - 7 652,7 тис. грн та додатково направити у фонд дивідендів 3 126,2 тис. грн та в уставний фонд ТОВ «Каскад» - 12,5 тис. грн.

Операційна діяльність підприємства характеризується наступними основними особливостями, що визначають характер формування прибутку:

. Вона є головним компонентом усієї господарської діяльності підприємства, основною метою його функціонування. Основний обсяг формованих активів, основна чисельність персоналу підприємства обслуговують цю діяльність. Відповідно прибуток від операційної діяльності при нормальних умовах функціонування підприємства займає найбільша питома вага в загальному обсязі прибутку підприємства.

. Операційна діяльність носить пріоритетний характер стосовно інвестиційного, фінансового й іншого видів діяльності. Тому розвиток будь-яких інших видів діяльності не повинний вступати в протиріччя з розвитком операційної діяльності, а тільки підтримувати її. Відповідно і прибуток від інвестиційного, фінансового й іншого видів діяльності не повинен формуватися на шкоду формуванню прибутку від операційної діяльності.

. Інтенсивність розвитку операційної діяльності є основним параметром оцінки окремих стадій життєвого циклу підприємства. Відповідно можливості формування операційного прибутку на різних стадіях життєвого циклу підприємства визначають мети і задачі не тільки політики керування прибутком, але і спрямованість загальної стратегії розвитку підприємства.

. Господарські операції, що входять до складу операційної діяльності підприємства, носять самий регулярний характер. У порівнянні з операціями інших видів діяльності частота операцій по ній найвища. Це визначає регулярність формування операційного прибутку в нормальних умовах господарювання підприємства.

. Операційна діяльність підприємства орієнтована в основному на товарний ринок, у той час як фінансова й інвестиційна його діяльність здійснюються переважно на фінансовому ринку. При цьому, операційна діяльність пов'язана з різними видами і сегментами товарного ринку, обумовленими специфікою використовуваної сировини і матеріалів, складом використовуваного устаткування, характером готової продукції. Відповідно й умови формування операційного прибутку в значній мірі пов'язані зі станом кон'юнктури відповідних видів і сегментів товарного ринку.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...