Меню сайта

Використання інформаційних систем і технологій в обліку для вдосконалення діяльності ТОВ «Каскад»

="Дата звіту: "& ТЕКСТ (F5, "dd.mm.yy")

Збільшення числа на кілька відсотків

Числове значення, що зберігається в осередку, можна збільшити на кілька відсотків, наприклад, на 5. У даному прикладі вихідне значення утримується в осередку F5.

=F5*(1+5%)

Якщо значення відсотка знаходиться в осередку (наприклад в осередку F2):

=F5*(1+$F$2)

Посилання на осередок F2 є абсолютним посиланням, тому формулу можна скопіювати в інший осередок без зміни посилання на осередок F2.

Обчислення річної амортизації майна для зазначеного періоду.

Якщо була придбана вантажівка за 30 000 грн., що має термін експлуатації 10 років і залишкову вартість 7 500 грн., то річна амортизація за перший рік складе:

АМГД(30000;7500;10;1) дорівнює 4090,91 грн.

Річна амортизація за десятий рік складе:

АМГД(30000;7500;10;10) дорівнює 409,09 грн.

Обчислення безпосередньої амортизації майна за один період.

Припустимо був придбаний за 30 000 грн. вантажівка, що має термін експлуатації 10 років, після чого оцінюється в 7 500 грн. Зниження вартості для кожного року експлуатації складе:

АМР(30000; 7500; 10) дорівнює 2 250 грн.

Обчислити значення амортизації майна за даний період, використовуючи метод подвійного відсотка з залишку, що знижується.

Метод подвійного відсотка з залишку, що знижується, обчислює амортизацію, використовуючи збільшений коефіцієнт. Амортизація максимальна в перший період, у наступні періоди зменшується.

Припустимо, що підприємство придбало нову машину. Машина коштує 2 400 грн. і має термін служби 10 років. Залишкова вартість складає 300 грн. Наступні приклади показують амортизацію за кілька періодів. Результати округляються до двох знаків після коми.

ДДОБ(2400;300;3650;0;1)) дорівнює 1,32 грн., (амортизація за перший день)

ДДОБ(2400;300;120;0;1) дорівнює 40,00 грн., (амортизація за перший місяць)

ДДОБ(2400;300;10;1;2) дорівнює 480.00 грн., (амортизація за перший рік)

ДДОБ(2400;300;10;10) дорівнює 22.12 грн., (амортизація за десятий рік)

Функція ПРЕДСКАЗ

Обчислює або пророкує майбутнє значення за існуючим значенням. Значення, що пророкується - це y-значення, що відповідає заданому x-значенню. Відомі значення - це x- і y-значення, а нове значення передвіщається з використанням лінійної регресії. Цю функцію можна використовувати для пророкування майбутніх продажів, потреб в устаткуванні тенденцій споживання, а також у ряді інших задач фінансового планування.

Наочним засобом представлення даних є діаграми. Вони полегшують виконання порівнянь, виявлення закономірностей і тенденцій даних. Наприклад, замість аналізу декількох стовпців чисел на листі можна, глянувши на діаграму, довідатися, падають або ростуть обсяги продажів по кварталах або як дійсні обсяги продажів співвідносяться з планованими.

Діаграму можна створити на окремому листі або помістити як впроваджений об'єкт на лист із даними. Діаграму можна також опублікувати на Web-сторінці. Щоб створити діаграму, необхідно насамперед увести дані для діаграми на лист, потім виділити введені дані і скористатися майстром діаграм для покрокового створення діаграми з вибором типу і різних параметрів діаграми.

Крім того, можна створити діаграму за один крок без використання майстра діаграм. При створенні таким способом для діаграми використовуються стандартні тип і параметри форматування, що пізніше можна змінити.

Звіт зведеної діаграми являє собою інтерактивне зведення даних у форматі діаграми. Спосіб його створення відрізняється від способу створення звичайних діаграм Microsoft Excel. Після створення звіту зведеної діаграми можна переглядати різні рівні деталізації і змінювати макет діаграми, перетаскуючи її полючи й елементи.Excel створює значення осі на основі зазначених даних. Як імена осі категорій Excel використовує заголовки стовпців або рядків даних. Мається можливість указати, чи належні використовуватися заголовки стовпців або рядків як імена осі категорій, а також створити інші імена.також використовує заголовки стовпців або рядків даних як імена рядів даних. Імена рядів відображаються в легенді діаграми. Мається можливість указати, чи належні використовуватися заголовки стовпців або рядків як імена рядів, а також створити інші імена.

Маркери даних одного кольори представляють один ряд даних. Кожен маркер відповідає одному значенню даних листа.

При зупинці покажчика над яким-небудь елементом діаграми з'являється підказка з назвою елемента. Наприклад, при зупинці покажчика над легендою з'являється підказка «Легенда».

Діаграму можна створити на окремому листі або помістити як впроваджений об'єкт на лист із даними. Незалежно від способу розміщення діаграма є зв'язаною з вихідними даними на листі, тобто при відновленні даних обновляється і створена на їхній основі діаграма.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...