Меню сайта

Розрахунково-аналітична частина

Пр.е = Пг.т · Фр ,

де Пг.т. - годинна технічна продуктивність приладу для базової

моделі (табл. 2)

Пгтн = 16

Пгтб = 12

Прен = 16 * 3760 = 60160 вимірів у рік

Преб = 12 * 3640 = 43680 вимірів у рік

Коефіцієнт підвищення технічної продуктивності приладу після модернізації (інтенсивний фактор):

Кт.п. = Пнг.т./ Пбг.т.

Ктп = 16 / 12 = 4/3 коефіціент підвищення продуктивності

Коефіцієнт підвищення використання фонду часу нового приладу (екстенсивний фактор):

Кф.ч. = Фнр / Фбр

Кфч = 3760 / 3640 = 1.032

Інтегральний коефіцієнт підвищення продуктивності приладу після модернізації :

Кін. = Кт.п. · Кф.ч.

Кін = 1.3 / 1.032 = 1.3416

ІІ. ПРОГНОЗ РИНКОВОЇ ПОТРЕБИ І ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ

Мета цього розділу - обгрунтувати найважливіші підприємницькі рішення, спрогнозувати ринкову потребу у «своєму» товарі і вирішити, якими темпами доцільно насичувати ринок, тобто, в яких обсягах слід виробляти товар. Якщо має місце товар технологічного призначення, то прогноз його ринкової потреби здійснюється, виходячи з прогнозу розвитку технологій, для забезпечення яких призначений даний товар. У даному випадку ринкову потребу в приладах треба пов‘язувати з прогнозною оцінкою виробництва у вимірах. Оцінка річної потреби виробництва у вимірах наведена в табл.1 (величина ОВ).

Потреба в базовому та модернізованому варіантах приладу в обраному сегменті ринку його застосування, одиниць.

Рп = Ов / Пр.е.

Ов = 60 млн

Рпн = 60млн. / 60160 = 997 од.

Рпб = 60 млн. / 43680 = 1373 од.

Виходячи із запланованого часу насичення ринку приладами (величина ТП, що наведена в табл.1 ), середньорічний випуск приладів :

Тп = 5

- для модернізованого варіанта

Внр = Рнп / Тп

Внр = 997 / 5 = 199 од/рік

- для базового варіанта

Вбр = Внр* Кін

Вбр = 199 * 1.3416 = 268 од./рік

ІІІ. РОЗРАХУНКИ ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДУ

При виробництві багатьох видів продукції та послуг мають місце значні витрати передвиробничого характеру, пов’язані з підготовкою підприємства до випуску саме цього виду продукції або послуг. Сюди належать: витрати на науково-дослідні, конструкторські або технологічні розробки, направлені на створення нового виду продукції; витрати на обладнання і оснащення для процесів її виробництва; витрати на створення робочих місць, на придбання об’єктів права (патентів, авторських прав, товарних знаків або зразків і т.ін.) та інформації (“ноу-хау”), на оплату консультацій, організаційних зусиль та інші витрати.

На практиці такі витрати передвиробничого характеру можуть бути дуже значними, і тому доцільно їх відокремлювати в окрему підсистему обліку та нарахування, з тим, щоб ці витрати можна було «адресно» списувати на собівартість саме того виду продукції або послуг, заради якого вони були здійснені. Такий спеціальний (цільовий) характер їх використання є обов‘язковою ознакою подібних витрат. Метою виконання даного розділу роботи є засвоєння методів розрахунку загальних витрат передвиробничого характеру, пов‘язаних з розробкою, підготовкою та освоєнням виробництва нових видів продукції.

Вагомою часткою витрат, пов’язаних з освоєнням виробництва нових видів продукції, є витрати на технологічне забезпечення нових виробничих процесів. У даному випадку перехід підприємства на випуск модернізованого варіанта приладу потребує значних одночасних витрат, пов’язаних з проектуванням і виготовленням нових засобів технологічного оснащення виробництва : литтєвих форм, штампів, пристосувань для механічної обробки, монтажу і т.ін. Для оцінки необхідних для цього коштів розробляємо відповідний кошторис грошових витрат.

Таблиця 9.

Кошторис витрат на проектування і виготовлення

спеціального оснащення

Вид оснащення

Кільк.

одиниць

Витрати на оснащення, г.од

Чод

Проектування

Впр

Матеріали

Вм

Оплата за виготовлення

Воп

Накладні витрати виробника

Вн

Разом

1. Литтєві форми

2. Пристрої для механічної обробки

3. Штампи

4. Монтажне оснащення

8

9

13

10

215.05

302.16

262.12

67.75

240

360

260

100

114.06

107.1

123.76

23.8

171.36

160.65

185.64

35.70

740.47

929.91

831.52

227.25

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...