Меню сайта

Метод поточно-запасних характеристик короткострокового планування діяльності підприємства

Потоки, що утворюють оборотний цикл, - це продажі fproі продажу в собівартості fpros, виручка fvir, оплата змінних витрат foppz, змінні витрати fpez.

Потоки продажів і продажів у собівартості зображують собою той самий матеріальний потік реалізованих товарів, вимірюваний у цінах продажів і в собівартості відповідно:

pro = CprodхN (2.33)pros = CsebхN (2.34)

де N- потік продажів у натуральних одиницях виміру, наприклад, шт./місяць, Cprod - ціна продажів одиниць товару, Cseb - собівартість одиниці товару.

У випадку типового підприємства, що виробляє продукцію, змінні витрати fpez- це в основному вкладення в матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби й заробітну плату робочих відрядників; у випадку чисто комерційної діяльності основна частина змінних витрат - поставки товарів. І в тому, і в іншому випадку оплата змінних витрат відстає від їхнього здійснення, тому що в типовому підприємстві поставки оплачуються з відстрочкою, і виплата заробітної плати відстає від її нарахування. Як правило, є підстави вважати, що величина відставання буде постійною:

foppz(t) = fpez(t-TK) (2.35)

На поточно-фінансовій структурі (рис. 2.15) залежність (2.33) показана знаком функції на потоці оплати змінних витрат з одержанням інформації про їхнє поточне значення.

Згадане вище випередження випуску готової продукції змінними витратами відрізняється від випадку заборгованості тим, що час випередження TZ, основну частину якого становить тривалість виробничого циклу, або періоду оборотності товарів у випадку торгівлі, не можна вважати постійним. З ростом інтенсивності потоку тривалості циклів збільшуються: виробничий цикл зростає при наближенні до граничної пропускної здатності (виробничої потужності) через виникнення великих черг перед робочими місцями, а оборотність запасу товарів погіршується через перевантаження торговельного апарата й транспортних шляхів:

fpros(t) = fpez[(t-TZ(fpros)] (2.36)

де у виді TZ(fpros)записана функціональна залежність випередження від навантаження, ця залежність позначена на рисунку2.15 знаком функції.

Часове зрушення потоків при проходженні дебіторської заборгованості аналогічне випадку кредиторської й на ПФС також зображується знаком функції

fvit(t) = fpro (t-TB) (2.37)

де TB - період відстрочки оплати продажів.

Валовий прибуток (маржинальний дохід) дорівнює різниці між продажами й собівартістю проданих товарів

fval = fpro- fpros (2.38)

Цьому вираженню на діаграмі відповідає злиття потоків продажів у собівартості й валового прибутку. Валовий прибуток розщеплюється на постійні витрати й чистий прибуток, інакше кажучи, чистий прибуток - залишок після витрати частини валового прибутку на постійні витрати

fprich = fval- fpoz (2.39)

Із чистого прибутку віднімається амортизація, виходить оподатковуваний прибуток (прибуток до оподатковування)

fprid = fprich- fam (2.40)

Величина амортизації може залежати від величини чистого прибутку: так, якщо чистий прибуток дорівнює нулю, то нулю дорівнює й потік амортизації. Залежність може бути досить складною й зображена у вигляді знака функції на потоці амортизації; пунктир символізує одержання інформації про величину чистого прибутку.

Потік податку на прибуток розраховується по величині оподатковуваного прибутку шляхом множення на ставку оподатковування, що зображене у вигляді функціональної залежності потоку податку від потоку оподатковуваного прибутку

fnalo= fnalo(fprid) (2.41)

Прибуток, що залишився після сплати податку на прибуток, називаний прибутком після сплати податку, дорівнює

fprid= fprid - fnalo (2.42)

Структура й співвідношення потоків у зв’язку зі сплатою дивідендів аналогічні: потік дивідендів становить певну частку від прибутку після оподатковування частина прибутку, що залишився після сплати дивідендів, fprip називається нерозподіленим прибутком.

Нерозподілений прибуток, накопичуючись, стає частиною власних засобів.

Як видно, передбачається синхронність у часі постійних витрат і їх оплати, а також нарахування податку й дивідендів і їх сплати. Реально, однак, оплата зазвичай відстає в часі, так що утворюється пасив, що називається рахунками нарахувань. Проте припущення про синхронність не спотворює суми пасивів, оскільки відповідні засоби, хоча й трохи раніше за часом, будуть зображуватися в тій же кількості у вигляді нерозподіленого прибутку.

Далі формується повна ПФС підприємства (рис. 2.15), що включає в себе сформовану ПФС оборотного циклу. Рух основних коштів і засобів по статутному капіталу зображується блоком основних засобів Vі двома потоками, що частково охоплюють оборотний цикл: це придбання основних засобів fos і внесення засобів у статутний капітал fust. Потік амортизації «плавно» зменшує величину основних засобів; у момент придбання основних засобів уміст накопичувача грошових коштів стрибкоподібно зменшується, а основних засобів - збільшується на ту ж суму, тому що в типовому підприємстві ця операція виконується «миттєво». Внесення засобів у статутний капітал виражається в збільшенні абсолютної величиниSі значення Dна те саме число.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...