Меню сайта

Метод поточно-запасних характеристик короткострокового планування діяльності підприємства

Поточно-запасні характеристики (ПЗХ) зображують графічно залежність величини вмісту накопичувача від інтенсивності потоку, що проходить через накопичувач у встановленому режимі функціонування, коли G(t) = const, (тобтоG’(t) = 0, де G(t) - уміст накопичувача, і, отже, інтенсивність сумарного вхідного потоку постійна й дорівнює інтенсивності сумарного вихідного (рис. 2.16)

fвх(t∞)= fвих(t∞)=f(t∞)=const

де у вигляді функцій від t∞ позначені межі цих функцій приt→∞. Сталість потоку f(t∞)випливає з того, що режим функціонування встановився.

У випадку типового підприємства ПЗХ дебіторської й кредиторської заборгованості являють собою прямі лінії, ПЗХ запасів і витрат асимптотично наближається до рівня максимальної пропускної здатності (максимальної виробничої потужності).

Кут нахилу прямолінійної ділянки ПЗХ визначається показником оборотності. У випадку запасів і витрат характер графіка ПЗХ можна пояснити ростом тривалості виробничого (або торговельного) циклу зі збільшенням інтенсивності потоку.

Рисунок 2.16 - Поточно-запасні характеристики:

а) - накопичувач, б) - ПЗХ дебіторської заборгованості, в) - ПЗХ кредиторської заборгованості, г) - ПЗХ запасів і витрат

У випадку дебіторської й кредиторської заборгованості оборотність і нахил графіків визначаються періодами відстрочки оплати.

Вихідне положення розробки методу ПЗХ у тому, щоб аналізувати встановлені режими руху коштів в оборотному циклі, спільно розглядаючи ПЗХ усіх елементів типового підприємства, і при цьому враховувати як баланс засобів і джерел засобів, так і інші кількісні співвідношення, обумовлені ПФС.

Розглянемо типове підприємство, що випускає продукцію (рис. 2.15) у випадку, коли продукція реалізується покупцям без відстрочки оплати. ПФС для цього випадку відрізняється від зображеної на рисунку2.15 відсутністю блоку дебіторської заборгованості й самостійного потоку виторгу f_{vіr}, що відстає в часі від потоку продажів. Під час відсутності відстрочки продажів виторг і продажі синхронні.

Функціонування типового підприємства включає рух оборотних коштів у циклі грошових коштів, кредиторської заборгованості й запасів і витрат (оборотному циклі), епізодичне придбання основних засобів і також епізодичне внесення коштів у статутний капітал. У методі ПЗХ використовується поняття стабільного функціонування підприємства, під яким розуміється діяльність протягом досить тривалого часу з постійною інтенсивністю потоків у циклі руху оборотних коштів. Отже, стабільне функціонування не виключає придбання основних засобів і руху коштів по статутному капіталу.

Для аналізу стабільного функціонування можна користуватися ПЗХ засобів і джерел засобів, що перебувають в оборотному циклі, тому що дотримуються рівності вхідних і вихідних потоків, при яких коректне застосування ПЗХ.

У типовому підприємстві оборотний цикл представлений потоками продажів у собівартостіfpros, змінних витрат fpezі оплати змінних витрат foppz, а засобами й джерелами в оборотному циклі є запаси й витрати Z, грошові кошти Dі кредиторська заборгованість K.

Типове підприємство функціонує стабільно, якщо інтенсивність потоку продажів постійна протягом досить тривалого відрізка часу, тому що в якості кількісних моделей запасів і витрат Zі кредиторської заборгованості Kприйняті чисті запізнювання: якщо протягом тривалого часу інтенсивність потоку продажів має деяке постійне значення

fpro(t)= const (2.43)

то постійному значенню буде дорівнювати потік продажів у собівартості fprosі, із часом, йому стане дорівнювати випереджальний потік змінних витрат

fpez(t)=fpros(t)

де та- відповідно собівартість і ціна продажу одиниці продукції.

Аналогічно у випадку кредиторської заборгованості, потік оплати змінних витрат приймає це ж постійне значення. Таким чином,

(2.44)

Інтенсивність потоку, обумовленого цим виразом, однозначно пов’язана з потоком продажів і може бути названа інтенсивністю потоку в оборотному циклі (циклі «гроші-товар-гроші») в умовах стабільного функціонування. Величина потоку в оборотному циклі характеризує ступінь виробничого навантаження підприємства, яке не може бути занадто великим через обмежену пропускну здатність виробничих потужностей і каналів руху товарів, і не може бути занадто низьким з економічних причин.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...