Меню сайта

Дивідендна політика підприємства

Якщо підприємство приймає рішення не на користь дивідендів то основною формою фінансування є реінвестування - це більш прийнятна відносно дешево і поширена форма фінансування акціонерного товариства. Вона дозволяє запобігти додатковим витратам, що мають місце при додатковому випуску акцій.

Статутний капітал ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» не поділено на часткиі власники підприємства, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, не отримують щорiчно дивiденди.

Фактори, що визначають умови формування дивідендної політики поділяють на 4 групи:

. Фактори, що характеризують інвестиційні можливості підприємства:

− стадії життєвого циклу підприємства;

− необхідність розширення акціонерним товариством своїх інвестиційних програм;

− ступінь готовності інвестиційного проекту з високою ефективністю.

. Фактори, що пов’язані з можливостями підприємства щодо формування фінансових ресурсів з альтернативних джерел:

− наявність достатніх резервів власного капіталу сформованих в минулому періоді;

− вартість залучення додаткового акціонерного капіталу та додаткового позиченого;

− доступність кредитів на фінансовому ринку;

− рівень кредитоспроможності акціонерного товариства.

. Фактори, що пов’язані з об’єктивними обмеженнями:

− обмеження правового характеру;

− договірні обмеження;

− обмеження у зв’язку з недостатньою ліквідністю;

− обмеження у зв’язку з розширенням виробництва;

− фінансові обмеження;

− рекламно-фінансові обмеження.

. Інші фактори:

− сума виплати дивідендів підприємствами конкурентами;

− кон’юнктурний цикл товарного ринку на якому діє підприємство;

− невідкладність платежів по раніше отриманих позиках;

− можливість втрати контролю над управлінням товариства;

− склад акціонерів та їх пріоритети.

Етапи формування дивідендної політики:

) аналіз та оцінка основних факторів, що визначають формування дивідендної політики;

) вибір типу дивідендних виплат;

) механізм розподілу прибутку:

) визначення рівня дивідендних виплат на одну просту акцію ( фонд виплати дивідендів мінус фонд виплати дивідендів по привілейованим акціям поділити на кількість простих акцій);

) оцінка ефективності дивідендної політики.

До основних показників, що характеризують ефективність дивідендної політики відносять:

Коефіцієнт дивідендних виплат, характеризує пропорції розподілу чистого прибутку після погашення фіксованих зобов’язань на виплату дивідендів та фінансуванням інвестиційних потреб, визначається за формулою:

, (5.1)

де ФВД − фонд виплати дивідендів;

ЧП − чистий прибуток;

Да − дивіденди на одну акцію.

Рівень дохідності акцій, характеризує розмір доходу отриманого акціонерами на кожну гривню вкладену в акцію, визначається за формулою:

(5.2)

де РЦа − ринкова ціна акції.

Коефіцієнт співвідношення ціни та доходу на акцію, характеризує яка сума прибутку вкладена в 1 грн. в акцію припадає на виплачений капітал, визначається за формулою:

(5.3)

Ставка доходу на оплачений акціонерний капітал, визначається за формулою:

(5.4)

де АКо − акціонерний капітал (оплачений), статутний капітал (неоплачений).

Крім вищезазначених показників для оцінки ефективності дивідендної політики використовуються показники зростання ринкової вартості акцій.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...