Меню сайта

Дивідендна політика підприємства

Якщо підприємство приймає рішення не на користь дивідендів то основною формою фінансування є реінвестування - це більш прийнятна відносно дешево і поширена форма фінансування акціонерного товариства. Вона дозволяє запобігти додатковим витратам, що мають місце при додатковому випуску акцій.

Статутний капітал ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» не поділено на часткиі власники підприємства, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, не отримують щорiчно дивiденди.

Фактори, що визначають умови формування дивідендної політики поділяють на 4 групи:

. Фактори, що характеризують інвестиційні можливості підприємства:

− стадії життєвого циклу підприємства;

− необхідність розширення акціонерним товариством своїх інвестиційних програм;

− ступінь готовності інвестиційного проекту з високою ефективністю.

. Фактори, що пов’язані з можливостями підприємства щодо формування фінансових ресурсів з альтернативних джерел:

− наявність достатніх резервів власного капіталу сформованих в минулому періоді;

− вартість залучення додаткового акціонерного капіталу та додаткового позиченого;

− доступність кредитів на фінансовому ринку;

− рівень кредитоспроможності акціонерного товариства.

. Фактори, що пов’язані з об’єктивними обмеженнями:

− обмеження правового характеру;

− договірні обмеження;

− обмеження у зв’язку з недостатньою ліквідністю;

− обмеження у зв’язку з розширенням виробництва;

− фінансові обмеження;

− рекламно-фінансові обмеження.

. Інші фактори:

− сума виплати дивідендів підприємствами конкурентами;

− кон’юнктурний цикл товарного ринку на якому діє підприємство;

− невідкладність платежів по раніше отриманих позиках;

− можливість втрати контролю над управлінням товариства;

− склад акціонерів та їх пріоритети.

Етапи формування дивідендної політики:

) аналіз та оцінка основних факторів, що визначають формування дивідендної політики;

) вибір типу дивідендних виплат;

) механізм розподілу прибутку:

) визначення рівня дивідендних виплат на одну просту акцію ( фонд виплати дивідендів мінус фонд виплати дивідендів по привілейованим акціям поділити на кількість простих акцій);

) оцінка ефективності дивідендної політики.

До основних показників, що характеризують ефективність дивідендної політики відносять:

Коефіцієнт дивідендних виплат, характеризує пропорції розподілу чистого прибутку після погашення фіксованих зобов’язань на виплату дивідендів та фінансуванням інвестиційних потреб, визначається за формулою:

, (5.1)

де ФВД − фонд виплати дивідендів;

ЧП − чистий прибуток;

Да − дивіденди на одну акцію.

Рівень дохідності акцій, характеризує розмір доходу отриманого акціонерами на кожну гривню вкладену в акцію, визначається за формулою:

(5.2)

де РЦа − ринкова ціна акції.

Коефіцієнт співвідношення ціни та доходу на акцію, характеризує яка сума прибутку вкладена в 1 грн. в акцію припадає на виплачений капітал, визначається за формулою:

(5.3)

Ставка доходу на оплачений акціонерний капітал, визначається за формулою:

(5.4)

де АКо − акціонерний капітал (оплачений), статутний капітал (неоплачений).

Крім вищезазначених показників для оцінки ефективності дивідендної політики використовуються показники зростання ринкової вартості акцій.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...