Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

де Ан - середньорічна вартість необоротних активів.

Рентабельність основних засобів, характеризує суму прибутку яка припадає на 1 грн. основних засобів, визначається за формулою:

(6.42)

Рентабельність оборотних активів, характеризує ефективність використання оборотних активів, визначається за формулою:

(6.43)

де Ао - середньорічна вартість оборотних активів.

Рентабельність власних оборотних коштів, характеризує суму прибутку яка припадає на 1грн. власних оборотних коштів, визначається за формулою:

(6.44)

де ВОК - середньорічна сума власних оборотних коштів.

Рентабельність використання власного капіталу, характеризує ефективність використання власного капіталу, визначається за формулою:

(6.45)

де Вк - середньорічна сума власного капіталу.

Рентабельність інвестицій, характеризує ефективність суму прибутку на 1 грн. власного капіталу і довгострокових зобов’язань, визначається за формулою:

(6.46)

де - середньорічна сума довгострокових зобов’язань.

Проаналізуємо рентабельність продукції ТОВ «Чернівці Поліхімбуд», при аналізі будемо використовувати звітність форм № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», (додаток 10-13), а також використаємо формули (6.33 - 6.38). Даний аналіз будемо проводити на основі аналітичної таблиці 6.8.

Таблиця 6.8 - Динаміка показників рентабельності продукції ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки %

Показники

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+/-)

Валова рентабельність

13,8

39,2

25,4

Операційна рентабельність

-52,5

23,1

75,6

Чиста рентабельність

-52,5

23,1

75,6

Рентабельність господарської діяльності

-34,4

30,0

64,4

Рентабельність виробів

-60,8

38,0

98,8

За даними аналітичної табл. 6.8 можна зробити висновок, що рівень прибутковості 1 гривні отриманої виручки від реалізації продукції збільшився на 25,4 грн. Про це свідчить збільшення валової рентабельності на 25,4 %, і вона становить 39,2 %.

Це відбулося за рахунок того, що збільшився валовий прибуток на 265,5 тис. грн., і збільшилась виручка на 429 тис. грн. Операційна рентабельність також зросла на 75,6% і становить 23,1%. Фактором такого зростання було збільшення прибутку від операційної діяльності на 389 тис. грн.

Наступні два показники взаємопов’язані між собою і відображають ступінь відшкодування цінами витрат на продукцію, а також цінову конкурентоспроможність ТОВ «Чернівці Поліхімбуд». Чиста рентабельність відповідає операційній рентабельності і становить 23,1%. Це відбулося за рахунок збільшення чистого прибутку на 389 тис. грн. Рентабельність господарської діяльності з звітному році порівняно з минулим зросла на 64,4% і становить 30,0%. Тобто у 2011 році прибуток покриває більшою мірою господарські витрати. Фактором такого зростання було збільшення операційного прибутку на 389 тис. грн., збільшення витрат на 39,8 тис. грн. Рентабельність виробів зросла на 98,8% і становить 38,0%. Зростання було зумовлено тим, що збільшився операційний прибуток і збільшилась собівартість на 163,3 тис. грн.

Перейти на сторінку: 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...

Історичний досвід оподаткування в Україні
Становлення України як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті потребує реформування та вдосконалення існуюча податкова система України. Реформування податкової системи вимагає чіткого у ...