Меню сайта

Охорона праці

В свою чергу, послідовність проведення діагностики банкрутства повинна розглядатися залежно від етапів її здійснення. Зокрема, можна виділити такі наступні етапи.

Перший етап - створення інформаційної бази дослідження. Інформаційна база дослідження створюється на основі внутрішньої та зовнішньої інформації. Накопичена, систематизована внутрішня та зовнішня інформація підприємства може слугувати ресурсом для створення баз даних, необхідних для спрощення розрахунків та вдосконалення моделювання діагностики кризових явищ суб'єкта підприємницької діяльності.

Другий етап - діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства.

Третій етап - прогнозування наслідків виникнення ситуації банкрутства на підприємстві. Для партнерів підприємства-банкрута відбувається розрив господарських зв'язків, спостерігається різке погіршення фінансового стану як підприємства, що перебуває в фінансовій кризі, так і підприємства ділового партнера боржника, що викликане невиконанням банкрутом своїх зобов'язань. Працівники підприємства-банкрута втрачають свої робочі місця.

Четвертий етап - виявлення можливих шляхів виходу підприємства з кризи.

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на магістерську кваліфікаційну роботу

ОЦІНЮВАННЯ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЛЬНІСТЮ(НА ПРИКЛАДІ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУАННЯ ТА ПРИЛАДІВ»)

1. Підстава для проведення роботи

Підставою для виконання МКР наказ №24 по ВНТУ від «30» січня 2012р., та індивідуальне завдання на МКР, затверджене протоколом №9 засідання кафедри ФК від «10» січня 2012 р.

2. Мета і призначення магістерської кваліфікаційної роботи

Тема магістерської кваліфікаційної роботи є актуальною, оскільки кожне підприємство має оцінювати свою діяльність, щоб контролювати власний стан. Питання оцінки та методології визначення фінансової діяльності підприємства як основи стійкої ринкової позиції підприємства набувають особливої актуальності саме зараз, коли підприємствам важливо не тільки вийти на ринок, а і зайняти там певну, бажано, стійку позицію і розвиватися далі.

мета: Метою даної роботи є визначення шляхів удосконалення оцінювання імовірності банкрутства ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» та вивчення теоретичних основ і економічної сутності банкрутства підприємства.

завдання:

- розглянути економічну сутність банкрутства підприємства;

- дослідити місце банкрутства в системі управління фінансовою діяльністю підприємства;

сформувати методику визначення імовірності банкрутства підприємства;

сформувати загальну характеристику ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»;

здійснити аналіз фінансового стану досліджуваного об’єкта;

проаналізувати імовірність банкрутства ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» за 2008-2010 рр.;

проаналізувати системи управління попередження банкрутства підприємства;

запропонувати шляхи вдосконалення оцінювання імовірності банкрутства підприємства;

розробити шляхи покращення аналізу системи управління банкрутством підприємства.

3. Вихідні дані для написання магістерської кваліфікаційної роботи: фінансова звітність 2008 - 2010 рр: форма №1 «Баланс» та форма №2 «Звіт про фінансові результати»; Пластун О.Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі /Пластун О.Л.// Вісник ЖДТУ. - 2005. - № 2; Жукевич С.М. Діагностика фінансового стану в системі управління підприємством / С.М. Жукевич // Научный вестник ДГМА. - 2009. - №1;Третяк О. Про проблему банкрутства підприємств/Третяк О. // Економіка України. - 2000. - № 2- с.46-49.

4. Виконавець МКР - Вращук Крістіна Василівна, ст. гр. 1МОмі-11 д/ф

5. Вимоги до виконання МКР

В процесі виконання магістерської кваліфікаційної роботи потрібно визначити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства, використовуючи варіантний аналіз, засоби моделювання. Бажано, щоб робота виконувалась на замовлення підприємства.

6.

Етапи МКР і терміни їх виконання

4.

   
Етапи МКР

Зміст етапу

Термін виконання

 

Вибір напряму дослідження

· Добір, вивчення та узагальнення науково-економічної та статистичної інформації · Розгляд можливих напрямів досліджень та їх оцінювання · Вибір напряму дослідження · Обґрунтування прийнятого напряму дослідження · Розроблення, погодження і затвердження ТЗ на МКР

до 02.02.2012р.

 

Основна (економічна) частина роботи

· Теоретичне дослідження проблеми

20.03.2012

 

· Аналітична частина

01.04.2012

 

· Розробка рекомендацій та пропозицій

10.04.2012

 

· Охорона праці і безпека життєдіяльності

15.04.2012

 

· Складання висновків за результатами досліджень

20.04.2012

 

Узагальнення результатів досліджень, підготовка до захисту роботи

· Узагальнення результатів теоретичних та аналітичних досліджень та написання доповіді на захист магістерської кваліфікаційної роботи · Оформлення роздаткового матеріалу (5-8 таблиць, рисунків чи діаграм на аркушах формату А4) та презентації МКР, виконаної у редакторі Microsoft Office PowerPoint) · Одержання відгуку керівника та рецензії

22.04.2012р. 25.04.2012р.

 

Приймання МКР

· Попередній захист магістерської кваліфікаційної роботи · Переплетення магістерської кваліфікаційної роботи · Захист магістерської кваліфікаційної роботи

26.04-08.05.12р. 09.05-24.05.12р.

 
Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...