Меню сайта

Економічна необхідність фінансової безпеки вітчизняних підприємств

В умовах посилення інтернаціоналізації виробництва особливої актуальності набувають питання гарантування безпеки функціонування підприємства як головного суб’єкта ринкових відносин. Дослідження чинників і критеріїв стабільного функціонування підприємства як первинної ланки національної економіки дозволяє розкрити механізм взаємозв’язку макро- і мікрорівнів національної економіки і забезпечити захищеність економічних інтересів держави в умовах європейської інтеграції України і пов’язаних з цим перетворень.

Сучасний стан розвитку економіки характеризується революційними процесами, які відбуваються як на рівні держави, так і на рівні окремих господарюючих суб’єктів.

Слід зазначити, що діяльність підприємства в цілому і, особливо в процесі проведення кардинальних змін, супроводжується великою кількістю різноманітних факторів ризику. Це обумовлює зростання ролі і значущості передбачення і нівелювання різних загроз, упередження пов’язаних з ними фінансових втрат.

Виникнення нових економічних категорій і понять, які відображають процеси управління небезпеками, викликає потребу формування системи забезпечення результативності управлінських рішень за критерієм оптимізації співвідношення «ризик - ефективність».

Стабільне функціонування, розвиток та підвищення конкурентоспроможності підприємства багато в чому залежить від наявності надійної фінансової безпеки підприємства, тобто забезпечення економічної і фінансової безпеки виробництва від різних проявів зовнішнього і внутрішнього походження, що впливають на потенціал підприємства.

Сутність поняття «безпека підприємства» насамперед пов’язана з оточенням суб’єкта господарювання, тобто з відносинами, в які воно вступає у процесі своєї діяльності.

З огляду на це економічна безпека підприємства, з одного боку, відображає стан корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, технології) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного і соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).

З іншого боку, економічна безпека підприємства характеризує захищеність його діяльності від негативного впливу зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути виниклі загрози або пристосуватися до наявних умов, що негативно впливають на його діяльність.

Серед сукупності понять, які характеризують стан захищеності суб’єкта від негативного впливу певних чинників особливе місце належить фінансовій безпеці. Змістовність цієї економічної категорії знаходиться в стадії формування, цим і пояснюється наявність великої кількості поглядів науковців і відсутність єдиного трактування сутнісної частини цього поняття та засад управління ним.

Питанням сутності фінансової безпеки як економічної категорії та проблемам її забезпечення присвячена достатня кількість праць науковців, які, однак, здебільшого досліджують це поняття на макрорівні.

Водночас, майже відсутнє комплексне дослідження управління фінансовою безпекою на окремих рівнях функціонування, особливо на рівні головного суб’єкта господарювання сучасної економіки - підприємства, хоча безпека саме підприємства є підґрунтям як національної безпеки в цілому, так і фінансової зокрема.

У сучасній економічній літературі фінансова безпека підприємства розглядається, як правило, у двох аспектах:

– як одна із складових фінансової безпеки країни [1; 2; 3];

– як елемент економічної безпеки підприємства [4; 5].

Так, на думку науковців Інституту економічного прогнозування НАН України, зазначену у проекті Концепції економічної безпеки України однією із складових фінансової безпеки є «захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість підприємств фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань» [1, с.34].

Аналогічної думки притримується і О.І. Барановський, який розглядаючи сутність фінансової безпеки держави одним із аспектів цього поняття визначає «рівень забезпеченості .підприємства .фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення своїх потреб і виконання існуючих зобов’язань» [2, с.71].

У свою чергу М.М. Єрмошенко розглядає фінансову безпеку як «такий стан фінансово-кредитної сфери держави, який характеризується стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю .забезпечувати захист національних фінансових інтересів (до яких відносяться і фінансові інтереси підприємства), достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів господарювання .» [3, с.29].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...