Меню сайта

Запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів як інструмент соціально-економічного розвитку регіонів

показники виконання бюджетної програми - це статистичні індикатори, які показують успішність виконання програми і обов’язково мають бути вимірними або піддаватися кількісному визначенню;

середньострокове планування доходів, яке ставить на меті визначення реального обсягу ресурсів місцевого бюджету для здійснення необхідних витрат;

середньострокове планування видатків допомагає визначити пріоритети щодо використання бюджетних коштів та підвищити відповідальність розпорядників за їх розподіл і використання, а також посилити загальний бюджетний контроль;

планування капітальних вкладень передбачає підготовку плану на середньострокову та довгострокову перспективи, що містить інформацію про проекти капіталовкладень, які необхідно реалізувати за визначений період;

моніторинг, контроль та оцінка програм. ПЦМ передбачає постійне здійснення моніторингу виконання програм, а також їх оцінку на різних етапах бюджетного процесу. Показники виконання дозволять оцінити соціально важливий ефект від здійснення програми, який є головною метою виконання бюджетної програми. На підставі отриманої інформації оцінюється результативність програми та приймаються відповідні адміністративні рішення.

Зазначені елементи - це сучасні бюджетні методики, які допомагають підвищити ефективність та результативність бюджету, підготовленого у будь-якому форматі. ПЦМ означає як процес, так і формат складання та виконання бюджету і вимагає, щоб всі зазначені компоненти розглядалися як частина бюджетного процесу.

Отже, ПЦМ є сучасним інструментом складання та виконання бюджету в середньостроковій перспективі. Метод дозволяє ефективно й результативно використовувати обмежені бюджетні ресурси, підвищувати якість суспільних послуг та забезпечувати прозорість при розподілі ресурсів і прийнятті рішень.

Розглядаючи планування доходів місцевих бюджетів у середньостроковій перспективі слід зазначити, що воно передбачає наступні кроки:

. Здійснення моніторингу та аналізу надходжень до місцевих бюджетів відповідно до джерел доходів за кілька років. Зважаючи на те, що Бюджетний кодекс було ухвалено лише у 2001 році, особливо важливим для місцевих бюджетів є динаміка надходжень, починаючи з 2002 року, коли вперше на постійній основі було закріплено доходи за відповідними видами місцевих бюджетів. Теоретично, чим довшим є період, за який здійснюється аналіз, тим краще для виявлення тенденцій надходжень до бюджету з різних джерел. При цьому важливо привести базу доходів місцевого бюджету за ряд років у співставні умови з роком, на який здійснюється прогнозна оцінка доходів (наприклад, при зміні ставок оподаткування, або бази оподаткування змінюються і надходження до бюджету від такого податку).

. Визначення тенденції поведінки бази оподаткування в умовах поточного року (тобто без змін до податкового законодавства). Це необхідно для визначення альтернативних джерел наповнення доходної частини місцевого бюджету в разі можливих втрат від змін у законодавстві.

. Врахування змін, що сталися у базі оподаткування, а також у законодавстві щодо цих податків та зборів. Після цього потрібно оцінити законодавчі зміни, які вступають у році, на який здійснюється прогноз, а також вплив цих змін на середньострокову перспективу в кількісному значенні.

. Виявлення особливої уваги до надходжень, пов’язаних з комунальною власністю місцевих громад. Оскільки кошти, отримані від приватизації, є одноразовими надходженнями, тобто обмеженими процесом приватизації, вони мають бути залучені до бюджету лише у випадку проведення відповідних видатків з бюджету розвитку.

. Здійснення середньострокової оцінки дотацій вирівнювання з державного бюджету (з бюджету вищого рівня) або коштів, що передаються до такого бюджету. З цією метою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1195, має бути сформована база даних щодо доходів, які враховуються при розрахунку дотації вирівнювання. Для здійснення розрахунку на середньострокову перспективу, кожний наступний рік після планового року розраховується згідно з постановою. Окрім того, особливістю розрахунку міжбюджетних трансфертів є те, що у формулі враховано також основні макропоказники соціально-економічного розвитку країни, рівень прожиткового мінімуму, розмір мінімальної заробітної плати та можливі зміни у бюджетній політиці. Оскільки такі показники затверджуються на загальнодержавному рівні, тобто при складанні державного бюджету, то розрахований місцевим фінансовим органом на середньострокову перспективу обсяг міжбюджетних трансфертів (у тому числі розрахунок соціальних субвенцій згідно зі ст. 89 Бюджетного кодексу України) може бути виключно орієнтовним.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...