Меню сайта

Запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів як інструмент соціально-економічного розвитку регіонів

. Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є надходження місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Місцеві ради (сільські, селищні, міські) відповідно до переліку місцевих податків і зборів, передбаченого Законом України "Про систему оподаткування", запроваджують на своїй території місцеві податки, визначають механізм їх справляння та порядок сплати. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту перерахування місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів покладається на платників відповідно до чинного законодавства.

При встановленні ставок місцевих податків органи місцевого самоврядування повинні дотримуватися певних критеріїв, зокрема:

- ефективність;

- справедливість;

прив’язаність податків до місцевих видатків;

гнучкість.

3. Зарубіжні держави мають значний доробок у сфері місцевої бюджетної політики, який може бути цікавим і корисним для України. Впровадження міжнародних стандартів бюджетного процесу та звітності про виконання бюджету, їх прозорості та доступності для суспільства є одним із першочергових заходів. Орієнтуючись на країни Європейського Союзу, сьогодні повинна бути сформована нова ідеологія бюджетного процесу, спрямована на результат, а не процес, тобто виконання визначених завдань і отримання конкретних результатів на засадах ефективного використання ресурсів.

4. Проблеми розвитку малих міст Закарпатської області пов’язані з низьким рівнем забезпеченості місцевих бюджетів власними доходами; недостатнім розвитком соціальної інфраструктури, сфери обслуговування, житлово-комунального, готельного, дорожнього і транспортного господарства; обмеженістю вибору професій та місць прикладання праці, що ускладнює ситуацію на ринку праці; працевлаштуванням неконкурентоспроможних на ринку праці груп населення (інвалідів, непрацюючої молоді, осіб перед пенсійного віку); низьким рівнем технічного оновлення та інноваційної діяльності; створенням сприятливого клімату для залучення інвестицій в економіку.

. Аналіз доходної частини зведеного бюджету Закарпатської області засвідчив низьку забезпеченість місцевих бюджетів області власними фінансовими ресурсами та високою залежністю від дотаційних надходжень. Зазначену ситуацію можна охарактеризувати з негативної сторони, адже низька фінансова забезпеченість власними ресурсами обмежує повноцінне виконання органами місцевого самоврядування покладених на них функцій.

. Проаналізувавши видаткову частину вищевказаного бюджету слід зазначити, що протягом досліджуваного періоду виконання планових показників фінансування всіх галузей економіки регіону жодного разу не досягало 100 відсоткового значення. Це з одного боку, вищестоящими органами, оцінюється як позитивна тенденція економії бюджетних коштів, але з іншого, платниками податків, з негативної сторони як не освоєння фінансових ресурсів в результаті чого в недостатньому обсязі фінансуються різні державні програми та забезпечення гарантованих державою заходів.

7. З метою посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності надання суспільних послуг в Проекті Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", зазначено пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу в частині місцевих бюджетів. Прийняття законопроекту сприяло б реформуванню міжбюджетних відносин, підвищенню самодостатності місцевих бюджетів, децентралізації та розмежуванню делегованих державою і власних повноважень органів місцевого самоврядування, створить правове підґрунтя до розвитку середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу бюджетування, застосування сучасних методів управління бюджетними коштами.

8. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - це система планування та управління бюджетними коштами в середньостроковій перспективі, спрямована на розробку та реалізацію бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...