Меню сайта

Податки та їхній вплив на виробництво

Запропонована система змін є стимулюючою в напрямку розширення виробництва. Але зміни на першому етапі їх впровадження призведуть до деякого зростання дефіциту бюджету. Це пов’язано з існуванням часового лагу. На період його тривання держава має максимально задіяти неподаткові джерела коштів. Найбільшим з них в Україні є надходження від приватизації. Тобто, проведення податкових змін стимулюватиме ринкові реформи шляхом поглиблення приватизації, оскільки змусить Уряд підвищити її темпи.

ВИСНОВКИ

Проведений аналіз впливу податків на виробництво та діючої в Україні практики оподаткування дав змогу зробити такі висновки науково-методичного та практичного плану:

6основним недоліком у формуванні податкової системи України є те, що не були повною мірою враховані базові принципи її побудови. Податки зорієнтовані в основному на виконання фіскальної функції, що підтверджується результатами аналізу податкового тягаря;

7незадовільним є стан правового закріплення податкових відносин. Законодавство зазнає занадто частих змін та доповнень, досить часто мають місце відсутність системності та суперечливість. Покращити ситуацію у сфері формування та коригування законодавчого податкового поля в нашій країні може лише прийняття Податкового кодексу, що повинен перш за все стати основою врегулювання системи відносин “платник - держава”;

8основним завданням початкового етапу податкової реформи має бути легалізація існуючих оборотів. Задля цього Уряд повинен оголосити амністію щодо відповідальності за раніше припущені порушення податкового законодавства. Паралельно з цим має бути посилена відповідальність за пореформенні порушення;

9зменшення податків на незначні суми вже не дасть ефекту. Потрібні суттєві перетворення, здатні також змінити сформовані уявлення та переконання платників щодо оподаткування, змінити психологію “приховувача”;

10будь-які зміни в податковій системі мають провадитися на підставі ретельного аналізу показників податкового тягаря, які характеризують вплив податків на виробництво. Одним із них є рівень оподаткування. При його визначенні слід використовувати як базовий показник для нарахування ПДВ валовий внутрішній продукт замість валового випуску продукції, що використовується нині. Це дозволяє уникнути впливу сум проміжного споживання на макророзрахунки;

11зміни в податковій системі України сьогодні не можна проводити “революційним” шляхом. Це має бути поступова реформа еволюційного характеру, адже будь-які податкові зміни повинні опробовуватися на практиці. Найбільш прийнятним є запропонований в дисертаційній роботі варіант вдосконалення існуючих податків, який передбачає диференціацію ставок ПДВ і податку на прибуток, вдосконалення бази оподаткування ПДВ, перебудову шкали ставок прибуткового податку з населення, вдосконалення пільгового механізму.

АНОТАЦІЇ

Мельник В. М. Податки та їхній вплив на виробництво. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. - Інститут економічного прогнозування НАН України, Київ, 1998.

В дисертаційній роботі розкрито сутність податків, їхні функції і значення в ринковій економіці. Досліджено історичний розвиток податкової теорії та розвиток оподаткування в Україні в перехідний період, починаючи з набуття незалежності. Проаналізовано відповідність податкової системи України теоретичним принципам побудови і проведено порівняння із досвідом розвинених країн. Зроблено розрахунки податкового тягаря за різними методиками (доля прибутку, що спрямовується на сплату податків; показники рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб, податкового тиску на окремих платників) та одержав подальший розвиток його аналіз. Досліджено зв’язок між рівнем податків та економічною ефективністю і обсягами виробництва. Обґрунтовано та запропоновано конкретні заходи щодо подолання проблем, пов’язаних з надмірністю податків, і посиленням їхнього регулюючого та стимулюючого впливу на виробництво.

Ключові слова: податки, податкова система, податковий тягар, рівень оподаткування, податковий тиск, рентабельність, регулювання, стимулювання.

Мельник В. Н. Налоги и их влияние на производство. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 - финансы, денежное обращение и кредит. - Институт экономического прогнозирования НАН Украины, Киев, 1998.

В диссертационной работе раскрыта сущность налогов, их функции и значение в рыночной экономике. Исследовано историческое развитие налоговой теории и развитие налогообложения в Украине в переходный период начиная с обретения независимости. Проанализировано соответствие налоговой системы Украины теоретическим принципам построения и проведено её сравнение с опытом развитых стран. Произведены расчёты налогового бремени по различным методикам (доля прибыли, направляемой на уплату налогов; показатели уровня налогообложения юридических и физических лиц, налогового давления на отдельных плательщиков) и получил дальнейшее развитие его анализ. Исследована связь между уровнем налогов и экономической эффективностью, а так же объёмами производства. Проведенные расчёты свидетельствуют о том, что в Украине за период с 1992 по 1997 г. показатель уровня налогообложения юридических и физических лиц, зависящий от средневзвешенной нагрузки по основным налогам и от уровня сбора этих налогов, возрос в 2,25 раза. В то же время рентабельность промышленных предприятий только за период 1992 - 1996 г.г. сократилась в 3,4 раза. Возросло количество убыточных предприятий. Параллельно шло и сокращение объёмов производства промышленной продукции - ведь через налогообложение изымается часть доходов предпринимателей. Чем выше уровень налогообложения, тем меньший прирост даёт вложенный капитал. Не получив ожидаемые прибыли, предприниматели сворачивают производство. Тем более, что за анализируемый период уровень инфляции значительно превышал уровень рентабельности (в 1996 г. - в 4,5 раза). То есть, никакого прироста финансовых ресурсов предприятий не было, наоборот - налицо их сокращение. В работе также рассчитан уровень налогообложения на основе показателя добавленной стоимости. Это аргументируется тем, что источником всех налогов является именно добавленная стоимость. В 1996 г. этот показатель в соответствии с расчетами составил 68,4%. Ведущие зарубежные и отечественные учёные считают оптимальной величину уровня налогообложения 40%. Поэтому ситуация в Украине препятствует расширению производства.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...