Меню сайта

Фінансовий контролінг на підприємстві

) визначення індикаторів раннього попередження, які можуть сигналізувати про розвиток того чи іншого негативного процесу;

) визначення цільових показників та інтервалів їх зміни за кожним індикатором;

) формування завдань для обробки інформації;

) формування інформаційних каналів.

Внутрішній аудит - це незалежна експертна діяльність служби контролінгу підприємства з перевірки та оцінки адекватності і якості виконання обов’язків співробітника.

У процесі внутрішнього аудиту вирішуються завдання:

впровадження ефективної вірогідної та повної інформаційної системи управління;

своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів;

перевірка виконання вимог щодо управління ризиками;

налагодження та підтримка взаємодії між зовнішніми аудиторами та контролюючим органами;

вироблення рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і мобілізація наявних ресурсів.

Служби внутрішнього аудиту повинні керуватися принципами: незалежність; професійна майстерність; отримання компетентних доказів; чітке вираження думки. До об’єкту внутрішнього аудиту відносять: річна фінансова звітність; фінансування та вартість капіталу; грошові розрахунки; калькулювання затрат і цін та інші.

Основними функціями служби контролінгу є:

координація: регулювання інформаційних потоків, координація процесу планування;

фінансова стратегія: активна участь у розробці фінансової стратегії підприємства та координація роботи з планування фінансово - господарської діяльності; «продаж» цілей і планів; розробка пропозицій щодо адаптації організаційної структури підприємства до обраної стратегії розвитку;

планування та бюджетування: розробка та постійне вдосконалення внутрішньої методики прогнозування та бюджетування; забезпечення процесу бюджетування; участь у розробці інвестиційних та інших бюджетів;

бюджетний контроль: внутрішній (управлінський) облік; участь у складанні річних, квартальних, місячних звітів; аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих; забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків, а також розробка заходів щодо їх нейтралізації; виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві; своєчасне реагування на появу нових можливостей; підготовка звіту про виконання бюджетів і розробка пропозицій щодо коригування планів і діяльності;

внутрішній консалтинг та методологічне забезпечення: розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів; надання консультацій і рекомендацій керівництву підприємства та структурним підрозділам у процесі розробки фінансової стратегії, розробки і впровадження нових продуктів, систем і т.д.;

внутрішній аудит та ревізія: забезпечення постійного контролю за дотриманням співробітниками встановленого документообороту, функцій і повноважень; проведення внутрішнього аудиту та координація власних дій з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту підприємства; забезпечення збереження майна підприємства;

Поряд з окремими загальнометодологiчними та загальноекономічними методами використовуються специфічні. До перших методів належать такi, як спостереження, порiвняння, групування, аналiз, трендовий аналіз, синтез, систематизацiя, прогнозування. До основних специфiчних методiв контролiнгу належать: аналіз точки беззбитковості; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; SWОТ-аналіз (аналіз сильних і слабких місць); АВС-аналіз; XYZ-аналіз; методи фінансового прогнозування (експертні, екстраполяції тощо).

Розглянемо детальніше методи фінансового контролю:

. Аналіз точки беззбитковості. Точка беззбитковості характеризує обсяг реалізації продукції за якого прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто виручка від реалізації продукції відповідає валовим затратам на її виробництво та реалізацію. Складовим елементом аналізу точки беззбитковості є розрахунок суми покриття (маржинального прибутку). Маржинальний прибуток - це показник, який характеризує частину виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування прибутку від реалізації.

. Бенчмаркінг - це перманентний, безперервний процес порівняння товарів, виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними об’єктами інших підприємств чи структурних підрозділів. Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, технології, якісні параметри, показники фінансово - господарської діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...