Меню сайта

Місце прибуткового оподаткування юридичних осіб в Державному бюджеті

Оцінивши динаміку боргів по податку на прибуток в Обухівському районі слід відзначити, що в 2009 році була проведена активна робота по скороченню суми заборгованості і вже в 2009 році в порівнянні з 2008 роком ця сума скоротилася більш ніж на половину (28609,6 тис.грн.), але за окремими боржниками і в 2009 році збільшувалась сума заборгованості, зокрема ПП «Професіонал».

Проте офіційні джерела отримання інформації часто не відображають реального стану податкової дисципліни на підприємстві. У зв'язку з цим, органам податкової служби з метою підвищення ефективності проведення документальних перевірок та максимального залучення до оподаткування тіньових доходів необхідно опановувати та застосовувати в роботі непрямі методи, поширені в мiжнароднiй практиці (і вперше прийняті для оцінки правильності нарахування ПДВ в Україні), для визначення об’єктів оподаткування господарюючих суб’єктів та, вiдповiдно, їх податкових зобов'язань. Метою проведення перевірки платника податків iз застосуванням непрямих методів є виявлення усіх його доходів - відображених i не відображених в наданих для перевірки документах. Провівши аналіз надходження платежів за податком на прибуток за способами сплати (таблиця 2.8), було виявлено, що більш як 92% платежів надходить від добровільної сплати, а це свідчить про те, що в Обухівському районі переважно добропорядні платники податку на прибуток. В 2009 році майже 8% надійшло коштів податку на прибуток підприємств шляхом примусового стягнення та за результатами контрольної роботи, а це насамперед сплата штрафних санкцій, пені та інші надходження. В структурних підрозділах, як показує додаток М, переважають надходження по Управлінню оподаткування юридичних осіб.

Таблиця 2.8

Виконання прогнозних показників з податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету по структурних підрозділах в розрізі способів сплати по ДПІ в Обухівському районі за 2008-2009 рр., тис. грн.

Способи сплати

2008 рік

2009 рік

План

Факт

% виконання

План

Факт

% виконання

1

2

3

4

5

6

7

Добровільна сплата

58308,6

65726,0

112,7

23527,2

31435,5

133,6

Шляхом заходів примусового стягнення

201,4

594,3

295,1

1786,9

2009,0

112,4

За рахунок контрольно-перевірочної роботи

576,0

334,5

58,1

350,0

403,3

115,2

1

2

3

4

5

6

7

Всього по ДПІ

59086,0

66654,8

112,8

25664,1

33847,8

131,9

Питома вага добровільної сплати в загальних надходженнях, %

-

98,6

-

92,9

-

Питома вага примусового стягнення в загальних надходженнях, %

-

0,9

-

5,9

-

Питома вага контрольної сплати в загальних надходженнях, %

-

0,5

-

1,2

-

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...