Меню сайта

Аналіз формування дохідної частини бюджету Закарпатської області

Всі інші надходження отримані в аналізованому періоді загалом зайняли 9,3% всіх неподаткових надходжень і становили 1 148,8 тис. грн., що на 568,1 тис.грн., тобто майже вдвічі більше ніж в 2006 році.

В поточному 2008 році, згідно звітних даних станом на 1 жовтня, неподаткові надходження надійшли в сумі 18 357,3 тис. грн., що більше аналогічного періоду 2007 року на 10 026 тис. грн. питома вага вказаних надходжень в усіх надходженнях загального фонду досліджуваних бюджетів становить 0,8%. Виконання планових показників по неподаткових надходженнях склали 90,8%. Основну частину вказаних надходжень станом на 1 жовтня 2008 року, зайняли доходи від власності та підприємницької діяльності та адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу. Їх частки в усіх неподаткових надходженнях у вказаному періоді склали 51,8% та 40,7% відповідно. Перший із вище зазначених видів надходжень надійшов у сумі 9 506,8 тис. грн. Даний показник на 7 997,7 тис.грн. більший ніж за аналогічний період 2007 року. Виконання плану по даному виду надходжень скало 99,6%. Щодо адміністративних зборів та платежів, зазначимо, що сума їх надходжень склала 7 474,9 тис. грн., що на 1 364,2 тис.грн. більше аналогічного періоду 2007 року.

Виконання плану по даному виду неподаткових надходжень склало 78,3%. Основну частку, а саме 48,4%, вказаних адміністративних зборів склало державне мито. Сума надходжень по ньому склала 3 617,8 тис. грн., що на 690 тис. грн. більше ніж в аналогічному періоді торік.

Щодо усіх інших видів неподаткових надходжень отриманих в поточному році станом на 1 жовтня 2008 року, то їх загальна сума склала 1 376,2 тис. грн., що становить 7,5% усіх неподаткових надходжень загального фонду зведеного бюджету Закарпатської області. План по цих надходженнях перевиконано на 22,6%.

Підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок, що хоча неподаткові надходження займають невелику питому вагу в усіх надходженнях загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області, вони є важливим джерелом надходжень і їх тенденція до збільшення характеризується як позитивне явище.

Наступною складовою згідно класифікації доходів бюджету є доходи від операцій з капіталом. Протягом досліджуваного періоду до загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області даний вид надходжень поступав тільки в 2004 році і склав 5,14 тис. грн План по даному виду надходжень був виконаний на 100%.

Найвагомішим джерелом наповнення загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області є трансферти. Вони займають найбільшу з усіх видів надходжень частку. Так в період 2004-2007 років частка трансфертів складала в середньому 64,8%. Дані для нижчевикладеного аналізу наведені в додатку З.

Зокрема в 2004 році вони зайняли 64,1% усіх надходжень загального фонду зведеного бюджету області. Сума надходжень за рахунок трансфертів у вказаному році становила 597 114,2 тис. грн., що на 38 163,2 тис. грн. менше планових показників, тобто виконання плану склало 94%. В тому числі дотації надійшли в сумі 398 824,4 тис. грн., що склало частку 66,8% усіх трансфертів, субвенції в сумі 196 246,9 ти. грн., зайняли 32,9% та кошти, за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету (згідно статті 68 Закону України "Про державний бюджет України на 2004 рік") в сумі 2 042,8 тис. грн і склали 0,3%. Виконання планових показників по наведених видах надходжень склали 98,3%, 86,3% та 100% відповідно.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...