Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

. За кінцевими підсумками, на які ці резерви впливають.

.1. Підвищення обсягу продукції, вдосконалення структури та асортименту виробів.

.2. Покращання якості.

.3. Зниження собівартості продукції: · за елементами витрат; , за статтями витрат; за центрами відповідальності.

.4. Резерви підвищення прибутковості продукції.

.5. Резерви зміцнення фінансового стану.

.6. Резерви підвищення рівня рентабельності.

.Групування резервів.

.1. За стадіями процесу відтворення: постачання; виробництво; збут продукції.

.2. За стадіями створення та експлуатації виробів: передвиробнича стадія - конструкторська і технологічна підготовка виробництва; виробнича стадія - освоєння нових виробів і нових технологій; експлуатаційна стадія - споживання виробів.

. За строками використання.

.1. Поточні - реалізуються протягом даного року.

.2. Перспективні - можна реалізувати в перспективі, наприклад, у 5-річному плані розвитку.

. За способами виявлення.

.1. Явні - наприклад, ліквідація чергових втрат і перевитрат.

.2. Приховані - можуть виявлятися шляхом глибокого економічного аналізу. Можливі й інші принципи (ознаки) класифікації резервів, їх необхідність виходить з конкретних умов і завдань діяльності ПП «Компанія Вітар».

Отже, можна підсумувати, що ПП «Компанія Вітар» незважаючи на фінансову кризу достатньо успішно працює на ринку м.Львова та Львівської області. Однак, резерви компанії використову.ються недостатньо.

Тому на підставі проведено аналізу діяльності підприємства нами виявлені основні недоліки його фінансової, маркетингової, кадрової політики. Також нами розроблена та запропонована стратегія удосконалення формування та управління прибутку підприємства. Основними напрямами серед запропонованих напрямів оптимізації є більш точне прогнозування основних фінансових показників, а також ефективніше використання наявних ресурсів, зокрема, кадрового потенціалу. Також більшу увагу пропонується приділяти ефективності формування асортиментної політики ПП «Компанія Вітар». Загалом ефективність розробленої стратегії та контроль за її реалізацією рекомендується здійснювати, використовуючи систему контролінгу.

Висновки

Враховуючи актуальність проблеми забезпечення прибуткової діяльності українських підприємств в умовах світової фінансової кризи, необхідним є розробка та реалізація індивідуальної стратегії розвитку кожного підприємства в умовах, що склалися. Особливо гостро стоїть таке завдання перед торговельними підприємствами, котрі складають основну частку прибуткових субєктів господарювання в Україні.

При загальній тенденції зниження ВВП та економучної кризи, підприємствам необхідно максимально реалізовувати наявний потенціал, що можливо лише за умови застосування науково-методичних підходів у організації своєї діяльності.

У дипломній роботі показано, як оптимізувати роботу торговельного підприємства, підвищити ефективність його роботи, і зокрема, зберегти достатньо високий рівень рентабельностінавіть за складних економічних умов.

Нами визначено, що питанням формування та ефективного використання прибутку присвячено велику кількість робіт як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Економічна сутність прибутку є однією зі складних і дискусійних проблем у сучасній економічній теорії. Відповідно ж як і оптимальні напрями його формування і використання.

У дипломній роботі також зазначено, що, незважаючи на значну кількість розробок у цьому напрямку, в умовах сучасного ринку необхідно розробляти та реалізовувати індивідуальні підходи щодо розробки стратегії формування та управління прибутком підприємства.

Аналізуючи діяльність ПП «Компанія Вітар» визначено, що загалом протягом 2005-2007 років підприємство досить успішно вело торговельну діяльність, постійно нарощуючи як товарооборот, так і обсяги прибутку, змогло повернути кредит, а також отримати додатковий прибуток, котрий у подальшому планує використати для розвитку.

На підставі проведено аналізу діяльності ПП«Компанія Вітар» нами виявлені основні недоліки його фінансової, маркетингової, кадрової політики.

У діяльності ПП «Компанія Вітар» не використовувався комплексний, системний підхід як до прогнозування показників прибутку, так і при аналізі етриманих економічних результатів. Зважаючи на те, що підприємство сьогодні має сформовану мережу покупців, має стабільні , постійно зростаючі обсяги реалізації, необхідно розробити і запровадити на підприємстві комплексний підхід як до аналізу поточного стану підприємства, прогнозування основних показників його діяльності, у тому числі прибутку, а також застосування найперспективніших методів сучасного фінансовго управління.

Перейти на сторінку: 12 13 14 15 16 17 18

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...