Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

Вважається, що продажі, поставки і їх оплата здійснюються безупинно, тобто в будь-який момент часу інтенсивності відповідних потоків мають деякі значення. Це дозволяє вважати інтенсивності потоків безперервними або частково безперервними функціями й зображувати графіки їх змін у часі.

Структура внутрішньовиробничих потоків за таких умов представлена на рисунку 2.1

Рисунок 2.1 - Комерційне підприємство з найпростішим циклом руху оборотних коштів

Математична модель руху оборотних коштів включає залежності між поточними значеннями інтенсивностей потоків і величинами активів - запасу товарів і грошових коштів. Поточна величина активу утворюється як результат припливу вхідних потоків і відтоку вихідних. Для запасу товарів:

(2.1)

lеt=0 - початковий момент існування підприємства,

Z(0) - запас товарів у початковий момент.

Аналогічно для грошових коштів:

(2.2)

Співвідношення (2.1) і (2.2) зручніше записувати після диференціювання за часом:

(2.3)

(2.4)

тобто швидкість зміни активу дорівнює інтенсивності вхідного потоку мінус інтенсивність вихідного.

Через те, що оплата поставок здійснюється з відстрочкою, то функція інтенсивності потоку оплати поставок у точності являє собою функцію інтенсивності поставок, зрушену вправо по осі часу на період відстрочки оплати:

(2.5)

де ТК- період відстрочки оплати поставок.

Величину кредиторської заборгованості слід розраховувати аналогічно тому, як це зроблене для активів, тобто як результат припливів і відтоків. Наслідком запису інтегральних співвідношень, аналогічних (2.1) і (2.2), буде необхідність описувати кредиторську заборгованість непозитивними числами.

(2.6)

Визначені інтеграли - це сумарні припливи й відтоки по вхідному й вихідному потоку відповідно, за період від моменту часуt = 0 доt. Припливи оплати відстають в часі від відтоку поставок. Тому залишок - кредиторська заборгованість - буде негативним, враховуючи, що в початковий момент існування підприємства кредиторська заборгованістьK(0)була нульова.

Більш зручна форма запису (2.6) виходить після диференціювання за часом:

(2.7)

Розглянуті залежності між інтенсивностями потоків, активами й джерелами засобів, сутність яких полягає в балансі припливів і відтоків стосовно деяких накопичувачів, наочно ілюструються на рисунку 2.2.

Величини активів представлені у вигляді накопичувачів - «ємностей». Вміст «ємностей»- позитивні значення змінних величин. Величина кредиторської заборгованості показана як вилучення з накопичувача, негативне стосовно нульового рівня.

Рисунок 2.2 - Рух оборотних коштів підприємства

У початковий момент існування будь-якого підприємства засоби вносяться в статутний капітал, як правило, у грошовій формі. Таким чином, сума статутного капіталу розглянутого найпростішого підприємства дорівнює сумі коштів D(0) в момент t=0. Оскільки ми прийняли припущення, що весь прибуток вилучається, то сума власних засобів завжди дорівнює статутному капіталу, отже, грошовим коштам D(0) в момент t=0. Аналогічно кредиторській заборгованості, у математичній моделі власні засоби зображуються накопичувачем з негативним умістом:

S=-D(0) (2.8)

Це дозволяє записати рівняння балансу активів і джерел засобів, отримане шляхом почленного додавання виразів (2.1), (2.2) і (2.6):

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...