Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

Вважається, що продажі, поставки і їх оплата здійснюються безупинно, тобто в будь-який момент часу інтенсивності відповідних потоків мають деякі значення. Це дозволяє вважати інтенсивності потоків безперервними або частково безперервними функціями й зображувати графіки їх змін у часі.

Структура внутрішньовиробничих потоків за таких умов представлена на рисунку 2.1

Рисунок 2.1 - Комерційне підприємство з найпростішим циклом руху оборотних коштів

Математична модель руху оборотних коштів включає залежності між поточними значеннями інтенсивностей потоків і величинами активів - запасу товарів і грошових коштів. Поточна величина активу утворюється як результат припливу вхідних потоків і відтоку вихідних. Для запасу товарів:

(2.1)

lеt=0 - початковий момент існування підприємства,

Z(0) - запас товарів у початковий момент.

Аналогічно для грошових коштів:

(2.2)

Співвідношення (2.1) і (2.2) зручніше записувати після диференціювання за часом:

(2.3)

(2.4)

тобто швидкість зміни активу дорівнює інтенсивності вхідного потоку мінус інтенсивність вихідного.

Через те, що оплата поставок здійснюється з відстрочкою, то функція інтенсивності потоку оплати поставок у точності являє собою функцію інтенсивності поставок, зрушену вправо по осі часу на період відстрочки оплати:

(2.5)

де ТК- період відстрочки оплати поставок.

Величину кредиторської заборгованості слід розраховувати аналогічно тому, як це зроблене для активів, тобто як результат припливів і відтоків. Наслідком запису інтегральних співвідношень, аналогічних (2.1) і (2.2), буде необхідність описувати кредиторську заборгованість непозитивними числами.

(2.6)

Визначені інтеграли - це сумарні припливи й відтоки по вхідному й вихідному потоку відповідно, за період від моменту часуt = 0 доt. Припливи оплати відстають в часі від відтоку поставок. Тому залишок - кредиторська заборгованість - буде негативним, враховуючи, що в початковий момент існування підприємства кредиторська заборгованістьK(0)була нульова.

Більш зручна форма запису (2.6) виходить після диференціювання за часом:

(2.7)

Розглянуті залежності між інтенсивностями потоків, активами й джерелами засобів, сутність яких полягає в балансі припливів і відтоків стосовно деяких накопичувачів, наочно ілюструються на рисунку 2.2.

Величини активів представлені у вигляді накопичувачів - «ємностей». Вміст «ємностей»- позитивні значення змінних величин. Величина кредиторської заборгованості показана як вилучення з накопичувача, негативне стосовно нульового рівня.

Рисунок 2.2 - Рух оборотних коштів підприємства

У початковий момент існування будь-якого підприємства засоби вносяться в статутний капітал, як правило, у грошовій формі. Таким чином, сума статутного капіталу розглянутого найпростішого підприємства дорівнює сумі коштів D(0) в момент t=0. Оскільки ми прийняли припущення, що весь прибуток вилучається, то сума власних засобів завжди дорівнює статутному капіталу, отже, грошовим коштам D(0) в момент t=0. Аналогічно кредиторській заборгованості, у математичній моделі власні засоби зображуються накопичувачем з негативним умістом:

S=-D(0) (2.8)

Це дозволяє записати рівняння балансу активів і джерел засобів, отримане шляхом почленного додавання виразів (2.1), (2.2) і (2.6):

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...