Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

(2.24)

Швидкість росту грошових коштів, дорівнює інтенсивності продажів мінус інтенсивність оплати:

(2.25)

Сума грошових коштів до моменту оплати партіїt2 + TKдорівнює грошовим коштам на ділянці 3 плюс при рості ця сума має дорівнювати величині партії:

(2.26)

Інтенсивність продажів дорівнює:

(2.27)

На ділянці 4 реалізується максимально можлива інтенсивність продажів, тому можна розрахувати максимальний приріст продажів, одержуваний за рахунок товарного кредиту в порівнянні з випадком, коли відстрочка оплати поставок не надається:

(2.28)

Це вираження дозволяє з’ясувати, як змінюється приріст продажів при різних значеннях періоду відстрочки оплати. Якщо значенняTKнаближається до значенняTZ, то згідно (2.28) приріст продажів прагне до нескінченності. Якщо значенняTKнаближається до нуля, то до нуля прагне й приріст.

Одержання максимальних продажів на ділянці 4 аналізувалося шляхом дослідження процесів, що відбуваються в часі в системі потоків підприємства. Умови забезпечення максимальних продажів можна одержати також на базі обліку балансу активів і джерел засобів за допомогою діаграми (рис. 2.3, в), яку можна вважати розвитком графічного аналізу (рис. 2.3, б) на випадок товарного кредиту. Аналіз ґрунтується на спільному зображенні графіків залежностей джерел засобів і величини активів від інтенсивностей потоків.

Ліва пряма лінія, що проходить через початок координат, показує залежність запасу, тобто потреби у фінансуванні, від величини потоку, що відкладається по вертикальній осі; при цьому величина запасу відзначається по горизонтальній осі. Права пряма лінія може інтерпретуватися як сумарне фінансування, що складається з постійної частини Sуст і змінної лінійної складової фінансування товарним кредитом, прямо пропорційної потоку.

Права лінія має менший нахил до вертикальної осі, тому що TZ> TK, і тому лінії мають крапку перетинання D. Ця крапка визначає шукану максимальну інтенсивність потоку продажів.

Аналогічно тому, як крапкаDдіаграми зображує стан підприємства на ділянці 4, за допомогою крапокH іGможна відобразити функціонування на ділянках 1 і 3 відповідно.

В моментt5ринок зменшується до величини, меншої, чим інтенсивність продажів на ділянці 4. Це означає, що із двох нерівностей (2.11) і (2.12) актуальною стає остання, тобто фактором, що обмежує продажі, виявляється не величина запасу, а ринок.

Безпосередньо після моменту зменшення ринку, в області праворуч від крапкиt5 на осі часу, продажі стають рівними ринкуr(t), і, отже, виявляються менше, чим продажі й поставки на ділянці 4. У ці ж моменти малої області оплата поставок залишається рівною поставкам на ділянці 4, тобто менше продажів, оскільки оплата відстає від поставок. Отже, відтік коштів, у вигляді оплати, стає більше припливу по поставках. Тому що в моментt5запас грошейD(t5)нульовий, то в результаті виникає дефіцит грошових коштів. Це можна інтерпретувати як ситуацію неплатоспроможності: поставки не можуть бути оплачені в строк. Дефіцит виникає незалежно від того, на скільки сильно ринок зменшився в порівнянні із продажами на попередній ділянці, оскільки на ділянці 4 грошові кошти дорівнюють нулю. Якщо на ділянці 4 був би деякий запас коштів, то виникнення дефіциту не було б неминучим. Однак максимум продажів на цій ділянці не досягається.

Таким чином, максимум продажів на ділянці 4 досягнено ціною неприпустимо високого ризику неплатоспроможності, враховуючи, що вплив ринку у вигляді різких падінь попиту спостерігається часто й повсюдно.

Через це функціонування підприємства в крапціD (рис. 2.3 <http://www.intuit.ru/department/itmngt/manhitech/5/2.html>, в) без деякого запасу грошових коштів неприпустиме, що пояснюється можливістю непередбачених ситуацій.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...