Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тезаврація прибутку відображається в балансі за такими позиціями.

Пасив: нерозподілений прибуток, резервний капітал, статутний капітал.

Актив: формування оборотних і необоротних активів.

Серед вітчизняних вчених досить часто зустрічається думка, що нерозподілений прибуток слід спрямовувати переважно на формування власних оборотних коштів і на збільшення ліквідних засобів які можуть бути використані у разі певних фінансових ускладнень. Однак з іншого погляду цей підхід помилковий оскільки наявність ліквідних засобів визначається їх структурою незалежно від того за рахунок яких джерел вони сформовані.

Відкрите самофінансування має переваги:

− залучені кошти не потрібно повертати і сплачувати винагороду за користування ними;

− відсутність затрат при мобілізації коштів;

− не потрібно надавати кредитне забезпечення;

− підвищується фінансова незалежність і кредитоспроможність підприємства.

Недоліки відкритого самофінансування:

− оскільки на тезаврацію спрямовується чистий прибуток попередньо він підлягає оподаткуванню в результаті чого вартість цього джерела фінансування фактично збільшується на величину чистого прибутку;

− обмежені можливості контролю за внутрішнім фінансуванням знижують вимоги щодо ефективності у використанні;

− помилковість інвестицій: оскільки рентабельність інвестицій може бути меншою за середньозважену процентну ставку.

Рішення на користь реінвестицій власниками буде прийматися в тому випадку, якщо рентабельність вкладень буде більшим ніж можливість отримання зовнішніх джерел. При прийнятті рішень слід враховувати вплив податкового фактору на розподіл і використання прибутку підприємства. Адже згідно Податкового кодексу суми грошових коштів або вартість майна, що надходить платнику податків у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій в корпоративні права, не включаються до валового доходу і не оподатковуються.

Забезпечення наступних витрат і платежів - це нараховані у звітному періоді майбутні витрат і платежі величина яких може бути визначена тільки на основі прогнозних оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування.

Забороняється створювати ці забезпечення для покриття майбутніх збитків. До основних видів забезпечення відносять:

) забезпечення виплат персоналу - це резерв на виплату відпусток та витрати на обов’язкові відрахування для забезпечення виплат на оплату відпусток.

) резерв на додаткове пенсійне страхування;

) резерв на виконання гарантійних зобов’язань, тобто підприємство може сформувати такий резерв з метою рівномірного віднесення на собівартість продукції витрат на гарантійний ремонт;

) витрати на реконструкцію: таке зобов’язання створюється у разі наявності затвердження керівництвом підприємства плану реконструкції з конкретним заходами, термінами виконання і сумою очікуваних витрат при реалізації цього заходу;

) виконання зобов’язань за обтяжливими ризиковими контрактами.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, консервації.

Амортизація нараховується з використанням таких методів:

. Прямолінійного: за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості яка амортизується на очікуваний період часу використання об’єкта, визначається за формулою:

, (4.2)

де - вартість яка амортизується;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...