Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тезаврація прибутку відображається в балансі за такими позиціями.

Пасив: нерозподілений прибуток, резервний капітал, статутний капітал.

Актив: формування оборотних і необоротних активів.

Серед вітчизняних вчених досить часто зустрічається думка, що нерозподілений прибуток слід спрямовувати переважно на формування власних оборотних коштів і на збільшення ліквідних засобів які можуть бути використані у разі певних фінансових ускладнень. Однак з іншого погляду цей підхід помилковий оскільки наявність ліквідних засобів визначається їх структурою незалежно від того за рахунок яких джерел вони сформовані.

Відкрите самофінансування має переваги:

− залучені кошти не потрібно повертати і сплачувати винагороду за користування ними;

− відсутність затрат при мобілізації коштів;

− не потрібно надавати кредитне забезпечення;

− підвищується фінансова незалежність і кредитоспроможність підприємства.

Недоліки відкритого самофінансування:

− оскільки на тезаврацію спрямовується чистий прибуток попередньо він підлягає оподаткуванню в результаті чого вартість цього джерела фінансування фактично збільшується на величину чистого прибутку;

− обмежені можливості контролю за внутрішнім фінансуванням знижують вимоги щодо ефективності у використанні;

− помилковість інвестицій: оскільки рентабельність інвестицій може бути меншою за середньозважену процентну ставку.

Рішення на користь реінвестицій власниками буде прийматися в тому випадку, якщо рентабельність вкладень буде більшим ніж можливість отримання зовнішніх джерел. При прийнятті рішень слід враховувати вплив податкового фактору на розподіл і використання прибутку підприємства. Адже згідно Податкового кодексу суми грошових коштів або вартість майна, що надходить платнику податків у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій в корпоративні права, не включаються до валового доходу і не оподатковуються.

Забезпечення наступних витрат і платежів - це нараховані у звітному періоді майбутні витрат і платежі величина яких може бути визначена тільки на основі прогнозних оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування.

Забороняється створювати ці забезпечення для покриття майбутніх збитків. До основних видів забезпечення відносять:

) забезпечення виплат персоналу - це резерв на виплату відпусток та витрати на обов’язкові відрахування для забезпечення виплат на оплату відпусток.

) резерв на додаткове пенсійне страхування;

) резерв на виконання гарантійних зобов’язань, тобто підприємство може сформувати такий резерв з метою рівномірного віднесення на собівартість продукції витрат на гарантійний ремонт;

) витрати на реконструкцію: таке зобов’язання створюється у разі наявності затвердження керівництвом підприємства плану реконструкції з конкретним заходами, термінами виконання і сумою очікуваних витрат при реалізації цього заходу;

) виконання зобов’язань за обтяжливими ризиковими контрактами.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, консервації.

Амортизація нараховується з використанням таких методів:

. Прямолінійного: за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості яка амортизується на очікуваний період часу використання об’єкта, визначається за формулою:

, (4.2)

де - вартість яка амортизується;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...