Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

У 2011 році відбулось зростання поточних зобов’язань підприємства на 137 тис. грн Зросла кредиторська заборгованість на 32 тис. грн. і в 2011 році становила 91 тис. грн або 40,3 % від загальної суми поточних зобов’язань. З’явились поточні зобов’язання з розрахунками зі страхуванням - 8 тис. грн (3,6 %) та з оплати праці - 1 тис. грн (0,4 %). Суттєво збільшилась сума інших поточних зобов’язань (на 97 тис. грн або 23%) і в 2011 році вона становила 126 тис. грн. або 55,7 % загальної суми поточних зобов’язань.

Фінансова стійкість підприємства - це здатність підприємства на протязі певного періоду не втратити платоспроможність і ліквідність.

Стійкого фінансового стану досягають при достатності власного капіталу, добрій якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризиків, при достатності ліквідності, стабільності доходах і широких можливостях залучення позикових коштів. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. Навпаки, внаслідок спаду обсягів виробництва і продажів відбувається підвищення собівартості продукції, зменшення виручки і суми прибутку і, як наслідок, погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не щаслива випадковість, а підсумок грамотного, вмілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.

Основними показниками які характеризують фінансову стійкість є:

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), характеризує незалежність підприємства у фінансовій політиці, визначається за формулою:

(6.1)

де Вк - середньорічна вартість власного капіталу;

- середньорічна валюта балансу;

Оптимальне теоретичне значення більше 0,5.

Коефіцієнт фінансової залежності (напруги), характеризує залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, визначається за формулою:

(6.2)

де Пк - середньорічна сума позикового капіталу.

Оптимальне теоретичне значення менше 0,5.

Коефіцієнт фінансового ризику, характеризує скільки на 1 грн. власних коштів припадає позичених, визначається за формулою:

(6.3)

Коефіцієнт маневрування власними оборотними коштами, характеризує можливість здійснення фінансових маневрів, визначається за формулою:

(6.4)

де ВОК - середньорічна сума власних оборотних коштів;

Оптимальне теоретичне значення 0,2-0,5. Чим більше буде значення даного коефіцієнта тим більше можливостей у підприємства для фінансових маневрів.

Коефіцієнт інвестування, характеризує частку власного капіталу на забезпечення необоротних активів, визначається за формулою:

(6.5)

де Ан - середньорічна сума необоротних активів;

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами, характеризує скільки на 1грн оборотних активів припадає власних оборотних коштів, визначається за формулою:

(6.6)

де Ао - середньорічна сума оборотних активів;

Коефіцієнт самофінансування, характеризує скільки на 1 грн. позичених котів припадає власних коштів, визначається за формулою:

(6.7)

Оптимальне теоретичне значення 1.

На зміну показників фінансової стійкості впливає зміна власного капіталу, а також зміна суми загальної суми всього капіталу.

Тепер визначимо які типи фінансової стійкості:

) абсолютно стійкий: якщо запаси на підприємстві утворюються за рахунок власних оборотних коштів. В даному випадку підприємство підвищує рівень платоспроможності та незалежності від зовнішніх кредиторів (таке підприємство важко знайти).

) Нормальна фінансова стійкість: запаси формуються за рахунок власних оборотних коштів та довгострокових кредитів. Май нормальну платоспроможність, раціонально використовує позикові кошти, має високу дохідність поточної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...