Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Тому проаналізувавши фінансову стійкість, можна сказати, що ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» перебуває в абсолютно стійкому фінансовому стані, так як запаси на підприємстві утворюються за рахунок власних оборотних коштів. Довгостроковий зобов’язань і короткостокових кредитів на підприємстві нема, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємства.

Надзвичайно важливим етапом кредитування є оцінка кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність - характеризує наявність у підприємства передумов для одержання кредиту, а також його спроможність своєчасно повернути позику та сплатити відсотки за користування нею.

Сучасні практичні підходи до методології аналізу кредитоспроможності позичальника у комерційних банків ґрунтуються на комплексному застосуванні фінансових методів розрахунку (класифікаційні моделі). Найчастіше в літературі можна зустріти наступні класифікаційні моделі оцінки кредитоспроможності позичальників:

) класифікаційні моделі серед яких виступають:

моделі бальної оцінки кредитоспроможності (рейтингові моделі);

моделі ймовірності банкрутства або прогнозування банкрутства;

) моделі комплексного аналізу підприємства.

Класифікаційні моделі дозволяють поділити позичальників на групи (класи), а також виступають допоміжними інструментами при визначені можливості задовольнити кредитну заявку.

Для оцінки кредитоспроможності підприємства досить поширеною є практика застосування моделей прогнозування банкрутства. Існує ряд спрощених моделей які основані на системі фінансових коефіцієнтів. Найяскравішим прикладом такої моделі є системний підхід розрахунку фінансових коефіцієнтів за системою Бівера:

Коефіцієнт Бівера, характеризує на скільки за рахунок своїх чистих власних коштів на підприємстві можна покрити свої зобов’язання, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.8)

де Пч - чистий прибуток;

АВ - амортизаційні відрахування;

З - середньорічна сума зобов’язань.

Якщо значення коефіцієнта Бівера на рівні ≥ 0,15 свідчить про фінансові проблеми фінансового стану за 1 рік до банкрутства.

Рентабельність активів, характеризує скільки на 1 грн. активів припадає чистого прибутку, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.9)

де А - середньорічна сума активів.

Фінансовий ліверидж, характеризує скільки на 1 грн. власного капіталу припадає позикового капіталу, позитивним буде зменшення, визначається за формулою:

(6.10)

де Пк - середньорічна сума позикового капіталу;

Вк - середньорічна сума власного капіталу.

Коефіцієнт покриття активів власним оборотним капіталом, характеризує скільки на 1 грн. оборотних активів припадає власних оборотних коштів, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.11)

де ВОК - середньорічна вартість власних оборотних коштів;

Ао - середньорічна вартість оборотних активів.

Коефіцієнт покриття короткострокових зобов’язань оборотними активами, характеризує скільки на 1 грн. поточних зобов’язань припадає оборотних активів, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.12)

де ПЗ - середньорічна сума поточних зобов’язань.

Якщо значення коефіцієнт покриття активів ВОК на рівні < 0,06 і коефіцієнта покриття зобов’язань < 1, це свідчить про ситуацію на підприємстві за рік до банкрутства.

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:

Коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними активами, визначається за формулою:

(6.13)

де Ав - високоліквідні активи, до яких входять грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції;

Зп - поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами;

Оптимальне теоретичне значення не менше ніж 0,2.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...