Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Тому проаналізувавши фінансову стійкість, можна сказати, що ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» перебуває в абсолютно стійкому фінансовому стані, так як запаси на підприємстві утворюються за рахунок власних оборотних коштів. Довгостроковий зобов’язань і короткостокових кредитів на підприємстві нема, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємства.

Надзвичайно важливим етапом кредитування є оцінка кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність - характеризує наявність у підприємства передумов для одержання кредиту, а також його спроможність своєчасно повернути позику та сплатити відсотки за користування нею.

Сучасні практичні підходи до методології аналізу кредитоспроможності позичальника у комерційних банків ґрунтуються на комплексному застосуванні фінансових методів розрахунку (класифікаційні моделі). Найчастіше в літературі можна зустріти наступні класифікаційні моделі оцінки кредитоспроможності позичальників:

) класифікаційні моделі серед яких виступають:

моделі бальної оцінки кредитоспроможності (рейтингові моделі);

моделі ймовірності банкрутства або прогнозування банкрутства;

) моделі комплексного аналізу підприємства.

Класифікаційні моделі дозволяють поділити позичальників на групи (класи), а також виступають допоміжними інструментами при визначені можливості задовольнити кредитну заявку.

Для оцінки кредитоспроможності підприємства досить поширеною є практика застосування моделей прогнозування банкрутства. Існує ряд спрощених моделей які основані на системі фінансових коефіцієнтів. Найяскравішим прикладом такої моделі є системний підхід розрахунку фінансових коефіцієнтів за системою Бівера:

Коефіцієнт Бівера, характеризує на скільки за рахунок своїх чистих власних коштів на підприємстві можна покрити свої зобов’язання, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.8)

де Пч - чистий прибуток;

АВ - амортизаційні відрахування;

З - середньорічна сума зобов’язань.

Якщо значення коефіцієнта Бівера на рівні ≥ 0,15 свідчить про фінансові проблеми фінансового стану за 1 рік до банкрутства.

Рентабельність активів, характеризує скільки на 1 грн. активів припадає чистого прибутку, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.9)

де А - середньорічна сума активів.

Фінансовий ліверидж, характеризує скільки на 1 грн. власного капіталу припадає позикового капіталу, позитивним буде зменшення, визначається за формулою:

(6.10)

де Пк - середньорічна сума позикового капіталу;

Вк - середньорічна сума власного капіталу.

Коефіцієнт покриття активів власним оборотним капіталом, характеризує скільки на 1 грн. оборотних активів припадає власних оборотних коштів, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.11)

де ВОК - середньорічна вартість власних оборотних коштів;

Ао - середньорічна вартість оборотних активів.

Коефіцієнт покриття короткострокових зобов’язань оборотними активами, характеризує скільки на 1 грн. поточних зобов’язань припадає оборотних активів, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.12)

де ПЗ - середньорічна сума поточних зобов’язань.

Якщо значення коефіцієнт покриття активів ВОК на рівні < 0,06 і коефіцієнта покриття зобов’язань < 1, це свідчить про ситуацію на підприємстві за рік до банкрутства.

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:

Коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними активами, визначається за формулою:

(6.13)

де Ав - високоліквідні активи, до яких входять грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції;

Зп - поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами;

Оптимальне теоретичне значення не менше ніж 0,2.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...