Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

Визначаючи вартість комерційного чи споживчого кредиту необхідно пам’ятати, що його розмір не повинен перевищувати рівень процентної ставки по короткостроковому фінансовому (банківському) кредиту. В противному разі, покупцю вигідніше взяти короткостроковий кредит в банку і розрахуватися за продукцію.

Фінансування авансових платежів для підприємства, яке надало аванс, означає відволікання обігових коштів і втрату прибутку в розмірі середньої рентабельності авансованого капіталу з урахуванням терміну надання авансу. Такий підхід до вартості авансового платежу означає, що вартість наданого авансу необхідно враховувати при визначенні загальної вартості контракту як знижку до суми контракту або порівнянь з економією від зниження продавцем ціни при отриманні авансу. Надання відстрочок платежу за продану продукцію (послуги) має головною метою зростання прибутковості підприємства за рахунок збільшення обсягу продажів покупцям, які є дебіторами. Додатковий прибуток виникає за рахунок зниження питомої ваги постійних витрат у ціні і, як наслідок, зростання змінних витрат, на які нараховується прибуток. Важливим є також вирівнювання положення підприємства в умовах конкурентного середовища за рахунок придбання нових клієнтів шляхом пільгової системи розрахунків.

етап. Умови страхування ризиків комерційного кредиту та авансових платежів. Прийняття рішення про надання комерційного кредиту чи перерахуванні авансових платежів повинно супроводжуватися страхуванням підприємства-кредитора від можливих ризиків.

Захист дебіторської заборгованості від ризику можуть забезпечувати різні інструменти управління ризиком: виписування векселя, залог, поручительство, гарантії платежу, завдаток, новація боргу в боргове зобов’язання, незалежне страхування фінансових ризиків тощо.

Сутність та відмінні особливості різних інструментів страхування ризиків комерційного кредиту наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Загальна характеристика інструментів страхування ризиків комерційного кредиту

Назва

Особливості застосування

1

Вексель

Вексель - зобов'язання боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін. Валюта векселю як цінного паперу складається з ціни товару і позикового проценту за період користування кредитом, ставка якого визначається існуючою нормою проценту на ринку позикових капіталів, але, як правило, дещо нижча від ринкової. Адже при наданні комерційного кредиту мають на меті не отримання додаткового процентного прибутку, а прискорення реалізації товарів. Формалізуючи відносини між боржником і кредитором, вексель є певною гарантією погашення боргу та може бути підставою для кредитування кредитора банком. За допомогою індосаменту векселедержатель може розрахуватись векселем зі своїм контрагентом. У разі несвоєчасного платежу за векселем або відмови боржника від платежу векселедержатель має право на протест векселя. Коли ж передача товару в кредит продавцем покупцеві здійснюється без оформлення векселем, то покупець не сплачує проценти продавцеві, але в такому разі він може сплатити за товар ціну вищу від звичайної.

2.

Залог

При невиконанні боржником своїх зобов’язань кредитор має право задовольнити вимоги за рахунок залогу, предметом якого може бути майно (об’єкти нерухомості, цінні папери, товари в обігу та ін.), а також права (нематеріальні активи, дебіторська заборгованість).

3.

Поручительство

Поручитель відповідає за виконання зобов’язань повністю або частково. При невиконанні зобов’язань поручитель та боржник відповідають солідарно. Завдання кредитора полягає в ретельній фінансовій перевірці поручителя.

3.

Гарантія

Банківська гарантія - найвигідніший для кредитора спосіб захисту, оскільки у банків менший ризик неплатоспроможності, банк перевіряє фінансовий стан підприємства перед видачею йому гарантії платежу. Проте її вартість достатньо висока.

4.

Завдаток

Задаток видається однією із сторін в рахунок платежів іншій стороні як доказ укладання договору та забезпечення його виконання. Використання завдатку дозволяє зменшити обсяг фінансового ризику.

5.

Новація боргу в боргове зобов’язання.

Борг можна замінити борговим зобов’язанням, шляхом оформлення угоди. Відповідно до договору кредитор отримує проценти на суму займу щомісячно до терміну повернення займу. У разі неповернення в строк суми займу, на цю суму сплачуються проценти в розмірі облікової ставки банківського проценту з дня, коли вона повинна бути повернена до дня її фактичного повернення, незалежно від сплати процентів по договору займу. Боржнику стає невигідним розтягувати строк сплати боргу.

6.

Взаємозалікові операції

Необхідність в цих операціях виникає тоді, коли між двома організаціями укладені два різних договору на постачання продукції (виконання робіт, надання послуг), а розрахунок грошовими коштами з якихось причин неможливий.

7.

Страхування кредитних ризиків

Оскільки комерційний кредит є типовим видом підприємницького ризику, який необхідно мінімізувати, може використовуватися страхування кредитних ризиків у незалежного страховика. Мета цього виду страхування - надання кредиторам страхових гарантій погашення кредитів у встановлені терміни у разі неплатоспроможності боржника. Страхування може передбачати: страхування майна, яке є забезпеченням повернення наданого кредиту (об’єкту залога). Страхувальником може бути кредитор або покупець; страхування ризиків непогашення кредитів. Об’єктом страхування є відповідальність покупців за своєчасне і повне погашення кредитів та процентів по ним. В якості страхувальників виступають юридичні та фізичні особи, що отримали комерційний кредит. У разі неплатежу страхова компанія виплачує кредитору від 50 до 90 % непогашеного кредиту, так як ризик ділиться між кредитором і страховою компанією. Термін страхування - від одного місяця до року. Тарифні ставки встановлюються в процентах від страхової суми і залежать від ступеня ризику (від 1 до 3,5%).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...